Απόφαση 1356/91

Απόφαση 1356/1991: Καθορισμός αμοιβών μηχανικών για εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης αποκατάστασης κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τους σεισμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1356/1991: Καθορισμός αμοιβών μηχανικών για εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης αποκατάστασης κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τους σεισμούς, (ΦΕΚ 430/Β/1991), 24-06-1991.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 867/1979 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28-07-1978 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών από τους σεισμούς του 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λ.π.

 

2. Το νόμο 1190/1981 περί κυρώσεως της από 26-03-1981 πράξης νομοθετικού περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών από τους σεισμούς του 1981.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με βάση το προεδρικό διάταγμα 515/1989.

 

4. Την με αριθμό Δ17Α/01/70/Φ/2-2-1/1990 εγκύκλιο σχετικά με τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Την με αριθμό Δ16Α/04/773/1990 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με τον αριθμό των υπογραφών.

 

Και επειδή:

 

α) Με το άρθρο 11 του νόμου 867/1979 παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Δημοσίων Έργων να καθορίζει ειδικές αμοιβές, για τους ιδιώτες Μηχανικούς που αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών και την επίβλεψη εργασιών που έχουν σχέση με την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί αμοιβών μηχανικών.

 

β) Η αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων αποτελεί έργο κοινωνικού χαρακτήρα, η δε χορήγηση προς αυτούς χρημάτων από την Πολιτεία αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση του βλαβέντος κτίσματος, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε αμοιβές Μηχανικών για τη σύνταξη μελετών αδειών σεισμοπλήκτων κτιρίων και για την επίβλεψη των αντιστοίχων εργασιών, μειωμένες κατά 50%, του ισχύοντος εκάστοτε διατάγματος περί αμοιβών Μηχανικών. Ως προϋπολογισμός θα λαμβάνεται αυτός που εγκρίνεται από την Υπηρεσία κατ' εφαρμογήν του ισχύοντος εκάστοτε τιμολογίου αυτής.

 

2. α) Στην περίπτωση που η αποκατάσταση δανειοδοτείται, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια, δεν απαιτείται να προσκομισθεί στην Υπηρεσία κατά τον χρόνο έκδοσης της αδείας, η απόδειξη της Τράπεζας καταβολής της αμοιβής μελέτης, το τριπλότυπο καταβολής του ΦΕΜ και η απόδειξη καταβολής υπέρ Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επί της αμοιβής των Μηχανικών. Η αμοιβή μελέτης του Μηχανικού καταβάλλεται στην Τράπεζα αμέσως μετά τη λήψη της α' δόσεως του δανείου και προσκομίζονται στην Υπηρεσία τα παραπάνω δικαιολογητικά πριν από την χορήγηση της β' δόσεως του δανείου. Η απόδειξη καταβολής στην Τράπεζα της αμοιβής επιβλέψεως κατατίθεται στην Υπηρεσία πριν από την καταβολή της τελευταίας δόσεως του δανείου.

 

β) Στην περίπτωση που η αποκατάσταση δεν δανειοδοτείται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Υπηρεσία πριν την έκδοση της αδείας.

 

3. Η ισχύς της παραπάνω αποφάσεως άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε προηγούμενη απόφαση που έχει εκδοθεί αναφορικά με τον καθορισμό αμοιβής Μηχανικών καταργείται με την παρούσα.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 04-06-1991

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.