Απόφαση 15877/86

Απόφαση ΙΙ/2Η/Φ5/15877/1986: Διατήρηση σε ισχύ διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 285/1979, του νόμου 1428/1984 και της 9371/1984 υπουργικής απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΙΙ/2Η/Φ5/15877/1986: Διατήρηση σε ισχύ διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 285/1979, του νόμου 1428/1984 και της 9371/1984 υπουργικής απόφασης, (ΦΕΚ 865/Β/1986), 10-12-1986.

 

Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

Των άρθρων 8 και 10 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητος και άλλες διατάξεις, αποφασίζουμε:

 

Διατηρούνται σε ισχύ οι εξής διατάξεις με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται απ' αυτές:

 

Α. Εκ του προεδρικού διατάγματος 285/1979 περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων.

 

1. Παράγραφος 1 άρθρο 4 - Πλειοδοτική διαδικασία

 

Δικαιολογητικά:

 

Έγγραφη προσφορά ή αντιπροσφορά.

 

2. Παράγραφος 1 άρθρο 7 - Συμμετοχή στη δημοπρασία

 

Δικαιολογητικά:

 

Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. (Η εγγύηση αυτή μπορεί να αποτελείται και από ομολογίες των παραγωγικών δανείων).

 

3. Περιπτώσεις Α, Β, Γ παράγραφος 1 άρθρο 12 - Εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση

 

Δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση (πρέπει να αναφέρεται με ποινή απαραδέκτου, σε ενιαία έκταση, να περιέχει περιγραφή των ορίων της εκτάσεως αυτής, που θα προσδιορίζονται με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το Εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο).

 

β. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου εκ δραχμών 2.000 για δικαίωμα του Δημοσίου.

 

γ. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε έξη αντίγραφα νόμιμα χαρτοσημασμένο υπό κλίμακα 1:5.000. (Στο σχεδιάγραμμα αυτό πρέπει να φαίνονται τα όρια της λατομικής έκτασης, προσδιοριζόμενα με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο και ειδικότερα να ορίζεται σ' αυτό με τα στοιχεία του, δηλαδή δια του γεωγραφικού πλάτους (L) και του γεωγραφικού μήκους από Αθήνα (Μ), το κέντρο φύλλου χάρτου υπό κλίμακα 1:100.000 εντός του οποίου εμπίπτει ο λατομικός χώρος. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν χάρτες κλίμακας 1:100.000, θα ορίζεται στο διάγραμμα το κέντρο της αζιμουθιακής προβολής δια των στοιχείων του, δηλαδή L - γεωγραφικό πλάτος, Μ - γεωγραφικό μήκος από Αθήνα).

 

δ. Σκαρίφημα (Στο σκαρίφημα αυτό θα φαίνονται στοιχεία της ευρύτερης περιοχής του λατομείου και σε απόσταση τουλάχιστον πεντακόσια μέτρα γύρω απ' αυτό, δηλαδή υπάρχοντα μεμονωμένα κτίσματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δασικές εκτάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικά μνημεία, δημόσιοι δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές, εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, τυχόν λατομεία σε ενέργεια και άλλα δημοσίας ωφελείας έργα. Το ως άνω σχεδιάγραμμα και σκαρίφημα θα είναι συντεταγμένα και υπογεγραμμένα από τους έχοντας το προς τούτο δικαίωμα επιστήμονες μηχανικούς).

 

4. Παράγραφοι 1, 2 και 3 άρθρο 16 - Υπολογισμός αναλογικού μισθώματος

 

Δικαιολογητικά:

 

α. Τιμολόγια πωλήσεων.

 

β. Δελτίο αποστολής (απαιτείται στην περίπτωση που για τα διακινούμενα προϊόντα δεν εκδίδονται τιμολόγια πωλήσεως).

 

γ. Συγκεντρωτική κατάσταση (συνοδεύει τα προηγούμενα στοιχεία στην περίπτωση συμψηφισμού των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων).

 

5. Παράγραφος 1 άρθρο 17 - Ειδικές διατάξεις παροχή συναίνεσης για ερευνητικές εργασίες

 

Δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση.

 

β. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε έξη αντίγραφα, νόμιμα χαρτοσημασμένο υπό κλίμακα 1:5.000. (Το εν λόγω τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι σύμφωνο με το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 της απόφασης αυτής).

 

6. Παράγραφοι 1 και 2 άρθρο 18 - Εκ νέου μίσθωση στους αυτούς μισθωτές

 

Δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση (υποβάλλεται στον αρμόδιο Νομάρχη πριν τη λήξη της μίσθωσης. Η αίτηση πρέπει να αναφέρεται, με ποινή απαραδέκτου, σε ενιαία έκταση, να περιέχει περιγραφή των ορίων της έκτασης αυτής που θα προσδιορίζονται με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες, εξαρτημένες από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο).

 

β. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου εκ δραχμών 2.000 για δικαίωμα του Δημοσίου.

 

γ) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε έξη αντίγραφα, νόμιμα χαρτοσημασμένο υπό κλίμακα 1:5.000. (Το εν λόγω τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι σύμφωνο με το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 της απόφασης αυτής).

 

δ. Σκαρίφημα. (Το σκαρίφημα αυτό πρέπει να είναι όμοιο με το προβλεπόμενο στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 της απόφασης αυτής).

 

Β. Εκ του νόμου 1428/1984. Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις.

 

1. Παράγραφος 4 άρθρο 6 - Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης με σύμβαση μίσθωσης

 

Δικαιολογητικά:

 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών (υποβάλλεται από τον υποψήφιο μισθωτή στο Νομάρχη για έγκριση πριν από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης).

 

2. Παράγραφος 2 άρθρο 7 - Βεβαίωση και διάθεση εσόδων

 

Δικαιολογητικά:

 

Τιμολόγια πωλήσεως (απαιτούνται για τον υπολογισμό των αναλογικών μισθωμάτων).

 

3. Παράγραφος 3 άρθρο 9 - Άδεια εκμετάλλευσης - Στοιχεία πριν από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης

 

Δικαιολογητικά:

 

α. Τεχνική μελέτη (εγκεκριμένη αρμοδίως).

 

β. Μελέτη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την αντιμετώπισή τους.

 

Γ. Εκ της 9371/1984 υπουργικής απόφασης Εκμίσθωση δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών.

 

1. Εδάφιο β παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 4 - Εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία

 

Δικαιολογητικά:

 

α. Έγγραφη προσφορά ή αντιπροσφορά.

 

β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας (απαιτείται για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και το ύψος της καθορίζεται στη σχετική διακήρυξη).

 

2. Άρθρο 5 - Απόφαση Νομάρχη - Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας

 

Δικαιολογητικά:

 

α. Τεχνική μελέτη.

 

β. Μελέτη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την αντιμετώπισή τους.

 

(Οι ως άνω μελέτες, στην περίπτωση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας υποβάλλονται από τον πλειοδότη για έγκριση μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την επίδοση της σχετικής απόφασης του Νομάρχη).

 

3. Άρθρο 7 - Εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση

 

Δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση.

 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα χαρτοσημασμένο υπό κλίμακα 1:5.000 (στο διάγραμμα αυτό θα απεικονίζεται η δημόσια λατομική έκταση που ζητείται για μίσθωση και τα όρια αυτής που θα προσδιορίζονται με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το Εθνικό Τριγωνομετρικό δίκτυο. Στο ίδιο διάγραμμα θα ορίζεται το κέντρο φύλλου χάρτη υπό κλίμακα 1:100.000 μέσα στον οποίο εμπίπτει ο λατομικός χώρος με τα στοιχεία του, δηλαδή δια του κέντρου του L (γεωγραφικό πλάτος) και του Μ (γεωγραφικό μήκος από Αθήνα).

 

γ. Χρονοδιάγραμμα εργασιών για την ενεργοποίηση του λατομικού χώρου.

 

δ. Τεχνική μελέτη.

 

ε. Σκαρίφημα σε έξη αντίγραφα. (Στο εν λόγω σκαρίφημα θα φαίνονται η λατομική έκταση για εκμίσθωση, τα εις απόσταση, τουλάχιστον, χίλια μέτρα γύρω απ' αυτή κάθε είδους κτίσματα, αρχαιολογικά μνημεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, δασικές εκτάσεις, δημόσιοι δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές, δίκτυα - ύδρευσης, εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, άλλα δημόσιας ωφέλειας έργα και τυχόν άλλα λατομεία. Το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα και σκαρίφημα πρέπει να εκπονηθούν και υπογραφούν από διπλωματούχο μηχανικό που έχει το δικαίωμα για το σκοπό αυτό).

 

στ. Καταστατικό δημιουργίας Δημοτικής ή Κοινοτικής Επιχείρησης ή άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. (Απαιτείται όταν η εκμίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης ζητείται από Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

 

ζ. Λοιπά στοιχεία (υποβάλλονται από τις Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις και πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι ανάγκες τους σε αδρανή υλικά δεν εξυπηρετούνται από τα λατομεία που υπάρχουν στην πλησιέστερη λατομική περιοχή του Νομού).

 

η. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, για την καταβολή αναλογικού μισθώματος άνω του 4%, στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται το είδος της βιομηχανίας που διατηρεί ο αιτών, καταστατικό του συνεταιρισμού ασβεστοποιών, έκθεση στην οποία θα αναφέρεται η ποσότητα του πετρώματος που απαιτείται ετησίως για την τροφοδότηση του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστη, άλλες πηγές προμήθειας τέτοιου πετρώματος, καθώς και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι οι ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες τους δεν εξυπηρετούνται από τις λατομικές περιοχές. (Υποβάλλονται εφόσον η δημόσια λατομική έκταση ζητείται για εκμίσθωση από τσιμεντοβιομηχανίες και Επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς ασβεστοποιών).

 

θ. Πράξη της Διοικήσεως περί καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης δημοσίου λατομείου, (υποβάλλεται από πρόσωπα που η σύμβαση μίσθωσης καταγγέλθηκε σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 1428/1984).

 

ι. Σύμβαση εκτέλεσης έργου, (υποβάλλεται από πρόσωπα που εκτελούν εθνικά, διανομαρχιακά ή ειδικά έργα).

 

ι)α. Διάφορα στοιχεία. (Υποβάλλονται από Δήμο ή Κοινότητα που οι ανάγκες τους σε αδρανή υλικά δεν εξυπηρετούνται από την πλησιέστερη λατομική περιοχή και αποδεικνύουν την αναγκαιότητα δημιουργίας λατομείου και τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων).

 

4. Εδάφιο β παράγραφος 2 άρθρο 8 - Διαπίστωση καταλληλότητας πετρώματος

 

Δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση.

 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου που ζητείται για μίσθωση.

 

(Υποβάλλονται από τις τσιμεντοβιομηχανίες και Επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς ασβεστοποιών και απευθύνονται στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία).

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά που διατηρούνται, δεν μπορούν να αντικατασταθούν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-12-1986

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.