Απόφαση 1872/92

Απόφαση 1872/1992: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση Βιβλίου Απασχολουμένου Προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1872/1992: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση Βιβλίου Απασχολουμένου Προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, (ΦΕΚ 383/Β/1992), 11-06-1992.

 

Οι Υπουργοί Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1976/1991 Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989 Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 436/1991.

 

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 1540/1991 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριο Σιούφα.

 

5. Την ανάγκη παροχής προστασίας, μεγαλύτερης από την ήδη υπάρχουσα, των απασχολουμένων στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, αποφασίζουμε:

 

1. Κάθε εργοδότης που εκτελεί οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να τηρεί, για κάθε έργο, Βιβλίο Απασχολουμένου Προσωπικού το οποίο αποτελείται:

 

Α. Από ένα τριπλό φύλλο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του έργου και του υπόχρεου για την προμήθεια, θεώρηση και φύλαξη του Βιβλίου, το οποίο θεωρείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, ή, αν δεν υπάρχει από την οικεία Αστυνομική Αρχή και από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Τ' ανωτέρω φύλλα υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης και κρατούνται, το πρώτο από την Επιθεώρηση Εργασίας, ή από την οικεία Αστυνομική Αρχή, το δεύτερο από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.

 

Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:

 

Βιβλίο Δελτίων Απασχολουμένου προσωπικού του με αριθμό αδείας: __________ οικοδομικού / τεχνικού έργου στ __________ Δήμο / Κοινότητα __________ οδός: __________ αριθμός __________ το οποίο έχει απογραφεί στο Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων __________ με αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) __________.

 

Στοιχεία κυρίου του έργου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του

 

Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο: __________

Όνομα Πατρός: __________ Όνομα μητρός: __________

Έτος γέννησης: __________ Τόπος Γέννησης: __________

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: __________ Εκδούσα Αρχή: __________

__________ Διεύθυνση Κατοικίας: __________

Αριθμός Τηλεφώνου: __________

 

Ο Υπευθύνως Δηλών

__________

 

Θεωρήθηκε την __________

με αριθμό πρωτοκόλλου: __________

Ο Επιθεωρητής Εργασίας

 

Θεωρήθηκε την __________

με αριθμό πρωτοκόλλου: __________

Ο Προϊστάμενος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Β. Από 30 τουλάχιστον τριπλά αριθμημένα φύλλα, που φέρουν τις ενδείξεις:

 

Οριζοντίως:

 

Δελτίον Απασχολουμένου προσωπικού του με αριθμό αδείας: __________ οικοδομικού / τεχνικού έργου στ __________ Δήμο / Κοινότητα __________ οδός: __________ αριθμός __________ το οποίο έχει απογραφεί στο Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων __________ με αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) __________.

 

Στοιχεία υπόχρεου τήρησης επωνυμία / ονοματεπώνυμο: __________

 

Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο: __________

Όνομα Πατρός: __________ Όνομα μητρός: __________

Έτος γέννησης: __________ Τόπος Γέννησης: __________

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: __________ Εκδούσα Αρχή: __________

__________ Διεύθυνση Κατοικίας: __________

Αριθμός Τηλεφώνου: __________ Υπογραφή __________

 

Αριθμός Θεώρησης: __________

 

Στο κάτω μέρος του φύλλου αναγράφεται η ένδειξη:

 

Παρατηρήσεις: __________

 

Καθέτως και σε αντίστοιχες στήλες:

 

Αύξων αριθμός (Α/Α)
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Μητρώου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΜ)
Ειδικότητα
Οικογενειακή Κατάσταση
Ημερομίσθιο Καθαρό
Ώρες εργασίας (έναρξη - λήξη)
Ημέρες ανάπαυσης
Ημέρες απασχόλησης
'Υπογραφές απασχολουμένων
Σύνολο ημερών.

 

2. Ο υπόχρεος τήρησης με τη χρησιμοποίηση χημικού χάρτου (καρμπόν) συμπληρώνει στα τρία φύλλα όλες τις ενδείξεις, κάθε ημέρα μέχρι την 09:00 πμ ώρα. Τα φύλλα αυτά υπογράφονται στην αντίστοιχη ένδειξη από τους απασχολουμένους, καθημερινά.

 

Το Βιβλίο συμπληρούμενο ως ανωτέρω, παραμένει φυλασσόμενο στον τόπο εκτέλεσης του έργου και τίθεται στη διάθεση των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, των Υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Μικτών Επιτροπών Ελέγχου και των Αστυνομικών Αρχών.

 

Το πρώτο από τα φύλλα συνυποβάλλεται στο Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του τόπου εκτέλεσης του έργου με τις μηνιαίες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης, το δεύτερο αποκόπτεται κατά τον έλεγχο από τα όργανα που διενεργήθηκαν αυτόν και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος το οποίο φυλάσσεται από τον υπόχρεο φύλαξης για 2 έτη από το πέρας του έργου και τίθεται, όταν ζητηθεί στη διάθεση των αρμοδίων για τη θεώρηση και τον έλεγχο Υπηρεσιών.

 

Οι απασχολούμενοι στην κοπή, τέντωμα, μέτρημα, γύρισμα κ.λ.π. του σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος του έργου, εφόσον δεν είναι μόνιμο προσωπικό άλλης επιχείρησης άλλα παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον υπόχρεο για την τήρηση του παρόντος Βιβλίου, καταχωρούνται στα Δελτία του βιβλίου του έργου, έστω και αν απασχολούνται για τις εργασίες αυτές σε χώρους εκτός του έργου. Στην ένδειξη παρατηρήσεις αναγράφεται η διεύθυνση του χώρου απασχόλησής τους. Επίσης στο χώρο απασχόλησης τηρείται από τον υπόχρεο απλή κατάσταση που εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των απασχολουμένων, τη διεύθυνση του έργου και τις υπογραφές απασχολουμένων και υπόχρεου.

 

3. Σε περίπτωση που για τη μισθοδοσία των απασχολουμένων χρησιμοποιείται μηχανογράφηση, το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1976/1991 Βιβλίο Απασχολουμένου Προσωπικού, όπως περιγράφεται με την παρούσα, μπορεί να αντικαθίσταται με μηχανογραφημένες καταστάσεις που θα περιέχουν όλα τα στοιχεία του Βιβλίου και οι οποίες θα θεωρούνται και θα τηρούνται όπως ανωτέρω ορίζεται.

 

4. Σε έργα που η προσέλευση και η αποχώρηση των απασχολουμένων ελέγχονται με κάρτα επισήμανσης, δεν είναι αναγκαίο να υπογράφονται τα Δελτία του βιβλίου από τους απασχολουμένους καθημερινά, άλλα ανά δεκαπενθήμερο.

 

5. Κατά τον έλεγχο αναγράφονται και στα τρία φύλλα η ημερομηνία ελέγχου, τυχόν παρατηρήσεις και τίθεται η υπογραφή του οργάνου που διενήργησε τον έλεγχο.

 

6. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ως οικοδομικά και τεχνικά έργα νοούνται οι πάσης φύσεως οικοδομικές και τεχνικές εργασίες, όπως εργασίες εκσκαφής, ανέγερσης, προσθήκης, επισκευής, καθαίρεσης, κατασκευής και συντήρησης οδών - γεφυρών - λιμένων - αεροδρομίων - δικτύων αποχέτευσης κ.λ.π.

 

7. Η εκτέλεση οικοδομικού ή τεχνικού έργου εργολαβικά ή υπεργολαβικά, για την εφαρμογή των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1976/1991, αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία, όπως εργολαβικό ή υπεργολαβικό συμφωνητικό, υπεύθυνες δηλώσεις των εργολάβων ή υπεργολάβων ως και με κάθε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο.

 

8. Εάν ο υπόχρεος για την προμήθεια, θεώρηση, φύλαξη, τήρηση του βιβλίου κ.λ.π.. είναι νομικό πρόσωπο (Εταιρεία Κοινοπραξία) τότε, εκτός από την επωνυμία συμπληρώνει στις αντίστοιχες ενδείξεις και τα στοιχεία του εκπροσώπου του, όπως ακριβώς στην περίπτωση που ο υπόχρεος είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση αλλαγής εκπροσώπου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται, μέσα σε μία εβδομάδα από την επέλευση της αλλαγής, να ανακοινώσει εγγράφως τα στοιχεία του νέου εκπροσώπου του στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, ή αν δεν υπάρχει στην οικεία Αστυνομική Αρχή και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

9. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση και χορήγηση του βιβλίου Απασχολουμένου προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, είναι το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

10. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης υπόκεινται στις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1976/1991.

 

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 19-05-1992

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.