Νόμος 2556/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Έσοδα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, η συμφωνία επιχείρησης με τους πιστωτές της ισχύει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχει εξασφαλισθεί η κάλυψη των οφειλόμενων εισφορών προς αυτούς.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που οφείλονται από επιχειρήσεις,εργοδότες η ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, ρυθμίζονται ως εξής:

 

α) οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.

 

β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων και

 

γ) Οι εισφορές των προηγούμενων παραγράφων εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

 

Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.

 

Στην παραπάνω ρύθμιση υπάγονται όσες επιχειρήσεις εργοδότες ή ασφαλισμένοι υποστούν ζημίες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Ειδικά για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς της 07-09-1999, η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

 

α. Επιχειρήσεις που έχουν δελτίο αυτοψίας δευτεροβάθμιου ελέγχου που εξέδωσε το ειδικό συνεργείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και από το οποίο προκύπτει η ακαταλληλότητα χρήσης της επαγγελματικής εγκατάστασης του αιτούντος με χαρακτηρισμό κόκκινο ρυθμίζουν την οφειλή τους σε 48 κατ' ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ύψους ζημιάς, χωρίς τον υπολογισμό των πρόσθετων τελών (προσαυξήσεων και προστίμων) μέχρι την ημερομηνία έναρξης της αναστολής.

 

β. Επιχειρήσεις που έχουν δελτίο αυτοψίας δευτεροβάθμιου ελέγχου που εξέδωσε το προαναφερόμενο ειδικό συνεργείο και από το οποίο προκύπτει η ακαταλληλότητα χρήσης της επαγγελματικής εγκατάστασης του αιτούντος με χαρακτηρισμό κίτρινο ρυθμίζουν την οφειλή τους σε 36 κατ' ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ύψους ζημιάς, χωρίς τον υπολογισμό των πρόσθετων τελών (προσαυξήσεων και προστίμων) μέχρι την ημερομηνία έναρξης της αναστολής.

 

Στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις των 48 και 36 δόσεων, η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα ευρώ. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από 01-03-2000.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000) και με το άρθρο 33 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001)

 

3. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 8)α του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 όπως ισχύουν αντικαθίστανται ως εξής.

 

Ο ασφαλισμένος που αποχωρεί η απολύεται από την εργασία του υποχρεούται εντός εξαμήνου από την αποχώρηση του η την απόλυσή του να δηλώσει γραπτό στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκε.

 

Ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από ασφαλισμένο σε περίοδο για την οποία κατά την υποβολή της σχετικής για αναγνώριση αίτησης, παραγράφηκε η αξίωση του Ιδρύματος να εισπράξει ασφαλιστικές εισφορές σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζονται.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει για όλους του κλάδους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών καθώς και των ασφαλιστικών οργανισμών, ταμείων και λοιπών φορέων για λογαριασμό των οποίων εισπράττει κάθε φορά το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με το νόμο, τις ασφαλιστικές εισφορές.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 115 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύουν κάθε φορά, που αναφέρονται στην ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των φόρων που οφείλουν στο Δημόσιο τα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για την καταβολή των οφειλόμενων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασφαλιστικών εισφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 

5. Η υποβολή ένστασης ενώπιον του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου κατά καταλογιστικής πράξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία προσδιορίζονται απαιτήσεις αυτού από οποιαδήποτε αιτία ή απαιτήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, ταμείων κ.λ.π., για λογαριασμό των οποίων εισπράττει τις εισφορές τους, δεν αναστέλλει την ταμειακή βεβαίωση της απαίτησης και τη διενέργεια πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων η άλλους νόμους, εκτός αν καταβληθεί το 50% της κύριας οφειλής μετά των αναλογούντων σε αυτή κατά την ημερομηνία της καταβολής πρόσθετων τελών.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των οργανισμών επικουρικής ασφάλισης και των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακαθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των συνεισπραττόμενων από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εσόδων των επικουρικών οργανισμών και οργανισμών κοινωνικής πολιτικής.

 

7. Για τους Έλληνες υπηκόους ποντιακής καταγωγής που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα την τελευταία δεκαετία και εκτέλεσαν ή εκτελούν οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους εργασίες σε οικοδομικά έργα ιδιοκτησίας τους, για τα οποία εκδόθηκε ή θα εκδοθεί μέχρι 31-12-1999 οικοδομική άδεια, οι οφειλόμενες για τις εργασίες αυτές κύριες εισφορές προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς μειώνονται κατά 30%.

 

Οι μέχρι την ισχύ του παρόντος καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται.

 

Πράξεις επιβολής εισφορών που έχουν εκδοθεί μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος με βάση τους συντελεστές του άρθρου 36 του Κανονισμού Ασφαλίσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πέραν των υποβληθεισών καταστάσεων και δεν έχουν εξοφληθεί μειώνονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου λόγω προσωπικής απασχόλησης κατά 30% και απαλλάσσονται από πρόσθετα τέλη λοιπές προσαυξήσεις και τις ειδικές προσαυξήσεις του νόμου [Ν] 825/1978.

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991) καταργούνται από ίσχυσαν. Επίσης καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης τους, η υπ' αριθμόν 1872/1992 (ΦΕΚ 383/Β/1992) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολουμένου προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα και η υπ' αριθμόν Φ21/2257/1992 (ΦΕΚ 634/Β/1992) Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση του βιβλίου παρουσίας οικοδόμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.