Απόφαση 40789/88

Απόφαση 40789/2187/1988: Στοιχεία δόμησης που λαμβάνονται υπόψη από τις Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για γνωμοδότηση επί θεμάτων άρθρων 8 και 14 του νόμου 1577/1985


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 40789/2187/1988: Στοιχεία δόμησης που λαμβάνονται υπόψη από τις Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για γνωμοδότηση επί θεμάτων άρθρων 8 και 14 του νόμου 1577/1985, (ΦΕΚ 398/Δ/1988), 07-06-1988.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παράγραφος 1 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987), αποφασίζουμε:

 

1. Τα στοιχεία δόμησης που λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται από τις Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για γνωμοδότηση επί θεμάτων άρθρων 8 και 14 του νόμου 1577/1985 προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την πραγματοποίηση ποσοστού κάλυψης μεγαλύτερου του 40% κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και μεγαλύτερου του 50% για την περίπτωση χαμηλών κτιρίων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 1577/1985 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το νόμο 1772/1988 είναι τα παρακάτω:

 

α) η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο.

β) η θέση των υφισταμένων κτιρίων στο οικόπεδο.

γ) Το ύψος του κτιρίου που πραγματοποιείται ή μπορεί να πραγματοποιηθεί στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

δ) ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης που πραγματοποιείται.

ε) η κάλυψη που τυχόν έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο.

 

Επίσης συνεκτιμώνται τα παρακάτω στοιχεία:

 

α) η χρήση του κτιρίου που ανεγείρεται καθώς και η χρήση των κτιρίων που υπάρχουν στα όμορα οικόπεδα.

β) οι διαστάσεις, η επιφάνεια και το σχήμα του οικοπέδου.

γ) η κάλυψη που έχει κατά προσέγγιση πραγματοποιηθεί στα όμορα οικόπεδα.

δ) η θέση των κτιρίων που υπάρχουν στα όμορα οικόπεδα.

ε) η απόσταση των υφισταμένων κτιρίων στα όμορα οικόπεδα από τα κοινά όρια.

στ) η ύπαρξη ανοιγμάτων χώρων κύριας χρήσης προς το κοινό όριο των κτιρίων που υπάρχουν στα όμορα οικόπεδα.

ζ) οι φυτείες που υπάρχουν στο οικόπεδο και στα όμορα οικόπεδα.

η) το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους (κλίσεις οικοπέδου δρόμου κ.λ.π.).

θ) Ο προσανατολισμός.

ι) οι εδαφολογικές συνθήκες που επηρεάζουν τη θεμελίωση του κτιρίου.

κ) η σεισμικότητα της περιοχής.

λ) η δυνατότητα και ο τρόπος εξάντλησης του συντελεστή δόμησης.

λ)α) ο φωτισμός και αερισμός των χώρων.

λ)β) ο κλειστός ή ημιυπαίθριος χαρακτήρας των χώρων των κτιρίων που ανεγείρονται.

λ)γ) η ανάδειξη ιστορικών, παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων.

 

1.2. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω στοιχεία εξετάζονται και συνεκτιμώνται απαραίτητα σε συνάρτηση με το τελικό μέγεθος του κτιρίου που ανεγείρεται ή που δύναται να ανεγερθεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο εξάντλησης του συντελεστή δόμησης ώστε να είναι εφικτή η εξάντλησή του.

 

1.3. Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατόν ο μελετητής να προσκομίσει και άλλα που κατά την κρίση του πρέπει να συνεκτιμηθούν από τις Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

1.4. Τα παραπάνω στοιχεία εξετάζονται συνολικά ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης των Χρηστών τόσο των υπαρχόντων κτιρίων όσο και των νεοανεγειρόμενων κτιρίων, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος, την κατά το δυνατόν διατήρηση των φυτειών και τη λειτουργικότερη οργάνωση των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου και ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου.

 

2. Η Πολεοδομική υπηρεσία παραπέμπει υποχρεωτικά στην πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για γνωμοδότηση αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών ή προέλεγχο που προβλέπουν ποσοστό κάλυψης σε περιοχές, που ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα, πάνω από 40% ή 50% για χαμηλά κτίρια.

 

Η παραπομπή αυτή γίνεται με αναγραφή στο φύλλο ελέγχου των σχετικών διατάξεων με βάση τις οποίες παραπέμπεται.

 

2.1. Για την παραπομπή στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου απαιτείται η μελέτη να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

 

Για τον προέλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα.

β) Διάγραμμα κάλυψης.

γ) Σχηματική τομή.

δ) Φωτογραφίες του περιβάλλοντα χώρου (οικοπέδου και γειτονικών).

ε) Αιτιολογική έκθεση του μελετητή η οποία θα αναφέρεται στα στοιχεία του προηγούμενου κεφαλαίου 1 χωρίς να είναι απαραίτητη η αναφορά σε όλα τα στοιχεία αυτά αλλά μόνο σ' εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

 

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα.

β) Διάγραμμα κάλυψης.

γ) Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη.

δ) Φωτογραφίες του περιβάλλοντα χώρου (οικοπέδων και γειτονικών).

ε) Αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή ζητείται από τον ενδιαφερόμενο, εκτός από την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 και έλεγχος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985, η πολεοδομική Υπηρεσία παραπέμπει το φάκελλο με όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου γνωμοδοτεί ταυτόχρονα.

 

4. Η λειτουργία των Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου γίνεται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση των Υπουργών 31252/1530/1987 (ΦΕΚ 482/Δ/1987) όπως ισχύει.

 

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 07-06-1988

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.