Απόφαση 539851/83

Απόφαση 539851/260/1983: Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 539851/260/1983: Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών, (ΦΕΚ 718/Β/1983), 13-12-1983.

 

Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 201/1974 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Νομοθεσίας.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών.

 

3. Την 894/33/1983 απόφαση διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αποφασίζουμε:

 

Τον καθορισμό των παρακάτω προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του νόμου 1399/1983 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών (ΚΠΓ).

 

Α. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν σαν Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών

 

Ι. Γενικά

 

1. Τα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών ιδρύονται και λειτουργούν στις τουριστικές εγκαταστάσεις των λειτουργικών μορφών των κύριων καταλυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 και στα camping, των τάξεων Πολυτελείας, Α, Β και Γ και έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 100 κλίνες ή 100 θέσεις προκειμένου για camping.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α.Ι.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 533248/1996 απόφασης (ΦΕΚ 760/Β/1996).

 

2. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν και για τις τουριστικές εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν όσο και γι' αυτές που πρόκειται να ιδρυθούν μελλοντικά (τόσο για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 2)α όσο και της παραγράφου 2)β του άρθρου 1 του νόμου 1399/1983).

 

ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2)α του νόμου 1399/1983

 

1. Η άδεια λειτουργίας Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών χορηγείται για τις περιπτώσεις τουριστικών εγκαταστάσεων που ήδη λειτουργούν στο όνομα του δικαιούχου της άδειας λειτουργίας της μονάδας (ιδιοκτήτης ή μισθωτής).

 

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Διεύθυνση Εγκαταστάσεων - Επιθεώρησης). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης εξετάζονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.

 

2. Η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων - Επιθεώρησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού απευθύνει μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης έγγραφο, ερώτημα προς την οικεία Νομαρχία και το Δήμο ή την Κοινότητα όπου ανήκει το ακίνητο για την σύμφωνη ή μη γνώμη τους, πλήρως αιτιολογημένης.

 

3. Εφόσον η γνώμη του Νομαρχιακού και Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (είτε ενός απ' αυτά) είναι αρνητική, η αίτηση απορρίπτεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

4. Εφόσον η γνώμη τόσο του Νομαρχιακού όσο και του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη, ο ενδιαφερόμενος καλείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού να υποβάλει στην ίδια Διεύθυνση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής (σε κλίμακα 1:2000 ή 1:5000) στο οποίο να σημειώνονται οι αποστάσεις της τουριστικής εγκατάστασης από οικισμούς και παραλίες που συχνάζει ο τοπικός πληθυσμός ή οι τουρίστες της περιοχής.

 

β) Μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την οπτική απομόνωση της εγκατάστασης και της παραλίας, με απεικόνιση σε κάθε περίπτωση των σημείων της ειδικής σήμανσης του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών, με πινακίδες που θα αναγράφουν υποχρεωτικά Κέντρο Γυμνιστών - Nudist Center προαιρετικά δε την επιγραφή αυτή και σε άλλες γλώσσες.

 

Ο αιτών υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα της οπτικής απομόνωσης των εγκαταστάσεων και της παραλίας, ανεξάρτητα από την φυσική απομόνωση του χώρου.

 

Η τεχνητή απομόνωση για τον αιγιαλό και την παραλία δεν επιτρέπεται να γίνεται με περίφραξη (συρματοπλέγματα, κιγκλιδώματα, τοιχοποιίες), αλλά με μέσα που να εμποδίζουν τη θέα από τους διερχόμενους δίπλα στην παραλιακή ζώνη του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών, σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις και οδηγίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδιοκτήτη ή μισθωτή της τουριστικής εγκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 1399/1983, από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του για αδικήματα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937, δηλαδή για κλοπή, υπεξαίρεση, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, απάτη και γενικά για παραβάσεις των διατάξεων περί σωματοεμπορίας και προαγωγής σε πορνεία, καθώς και αδικήματα κατά των ηθών.

 

δ) Αντίγραφα των συμφωνητικών που συνάπτονται με τα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών και των καταστατικών των Σωματείων της ημεδαπής και αλλοδαπής που μέλη τους θα διαμένουν στα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών, και τα οποία πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένα σαν γυμνιστικά.

 

Το τελευταίο αυτό δικαιολογητικό υποχρεούται ο δικαιούχος να υποβάλει εκάστοτε προς έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών.

 

5. Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, Επιτροπή που απαρτίζεται από 3 υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (από τους οποίους ο ένας τεχνικός) διενεργεί αυτοψία και συντάσσει σχετική έκθεση.

 

6. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και η έκθεση αυτοψίας προωθούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την έκδοση απόφασής του για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

 

7. Σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της εγκριτικής αυτής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης για τη χορήγηση άδειας εκδίδεται η σχετική άδεια από το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

8. Οι άδειες λειτουργίας έχουν διετή διάρκεια και ανανεώνονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται 3 μήνες πριν από τη λήξη της προηγούμενης άδειας, για ισόχρονο κάθε φορά διάστημα. Για την ανανέωση της άδειας απαιτείται η υποβολή του παραπάνω με στοιχείο γ της παραγράφου 4 της παρούσας δικαιολογητικού, καθώς και η εξακολούθηση όλων των άλλων προϋποθέσεων, με τις οποίες χορηγήθηκε η αρχική άδεια. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας και αλλαγής των προϋποθέσεων και προδιαγραφών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η ανανέωση της άδειας γίνεται με τις νέες αυτές προϋποθέσεις.

 

9. Η άδεια λειτουργίας Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών ανακαλείται με μόνη απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εφόσον διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με τις οποίες αυτή χορηγήθηκε, ή ότι έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του καταλύματος ή ότι η μονάδα έχει υποβιβαστεί κάτω από τη Γ' τάξη. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενός μηνός από της κοινοποιήσεώς της στον ενδιαφερόμενο, στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η προσφυγή αυτή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 

Αδικαιολόγητη η προ παρελεύσεως διετίας ανάκληση προηγούμενης σύμφωνης γνώμης Νομαρχιακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου δε συνιστά μόνη λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών.

 

ΙΙΙ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας  Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών σε τουριστικά καταλύματα που ιδρύονται από την αρχή σαν Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του νόμου 1399/1983

 

1. Για τις εγκρίσεις ίδρυσης Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών σε προς ανέγερση τουριστικά καταλύματα ο ιδιοκτήτης του γηπέδου υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων - Επιθεώρησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αίτηση, στην οποία να περιγράφεται με λεπτομέρειες η προς ίδρυση τουριστική εγκατάσταση (λειτουργική μορφή, δυναμικότητα, τάξη κ.λ.π.).

 

2. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου ΑΙΙ της παρούσας και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του ίδιου κεφαλαίου, καθώς και εκείνα που απαιτούνται για τη χορήγηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού έγκρισης καταλληλότητας του γηπέδου για την ανέγερση αντίστοιχων τουριστικών εγκαταστάσεων συνήθους μορφής.

 

3. Εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται κατ' αρχή έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου, η οποία είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

 

4. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων της υπό ίδρυση εγκατάστασης για την έγκρισή της από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που χορηγείται με την ίδια διαδικασία που ισχύει για παρόμοιες εγκρίσεις σχεδίων των ξενοδοχειακών και λοιπών εγκαταστάσεων της συνήθους μορφής.

 

5. Μετά την έγκριση των σχεδίων και την αποπεράτωση της μονάδας αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών, η δε σχετική απόφασή του εγκρίνεται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, και σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών χορηγείται από το Γενικό Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού η άδεια λειτουργίας του Κέντρου, διετούς ισχύος, στο όνομα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου (προκειμένου περί νομικού προσώπου) ή του υπεύθυνου διευθυντή της επιχείρησης.

 

6. Ως προς τα προσόντα και τα κωλύματα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών σε φυσικά πρόσωπα ή τους εκπροσώπους νομικών προσώπων για την περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2)β του νόμου 1399/1983, καθώς επίσης και για την έγκριση διακριτικών τίτλων τους και τον ασκούμενο σ' αυτές έλεγχο και εποπτεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα ίδια αυτά θέματα προκειμένου για ξενοδοχεία γενικά. Στις περιπτώσεις που τα Κέντρα αυτά πρόκειται να λειτουργήσουν με τη μορφή camping εφαρμόζονται ως προς τα πιο πάνω θέματα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα camping γενικά.

 

Β. Κατάταξη των Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών σε κατηγορίες - Τιμές

 

1. Τα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών του άρθρου 1 παράγραφος 2)α του νόμου 1399/1983 κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία και λειτουργούν με τις αυτές τιμές που λειτουργούσαν σαν συνήθεις τουριστικές επιχειρήσεις χωρίς την ειδική άδεια Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών.

 

2. Η κατάταξη σε κατηγορίες των Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών του άρθρου 1 παράγραφος 2)β του νόμου 1399/1983 και η έγκριση των τιμών που θα εισπράττουν γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία που ισχύουν εκάστοτε για τις αντίστοιχης μορφής συνήθεις τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Γ. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών

 

1. Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διευθυντή του τουριστικού καταλύματος αναρτάται σε εμφανές σημείο των χώρων υποδοχής (reception) Κανονισμός που περιέχει τους όρους λειτουργίας του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών, ο οποίος γίνεται γνωστός στους πελάτες της μονάδας, μόλις φθάνουν στο Κέντρο Παραθερισμού Γυμνιστών.

 

2. Ο Κανονισμός των όρων λειτουργίας είναι τουλάχιστον στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα, περιέχει τους εγκεκριμένους από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού όρους και είναι δυνατό να συμπληρωθεί και με άλλους κατά περίπτωση ειδικούς όρους, που επίσης εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

α) Η άσκηση γυμνισμού περιορίζεται αυστηρά στους χώρους και την παραλία μπροστά από το Κέντρο Παραθερισμού Γυμνιστών, μετά δε τη δύση του ήλιου απαγορεύεται σε οποιοδήποτε χώρο.

 

β) Στα Κέντρα Παραθερισμού Γυμνιστών διαμένουν κατ' αρχήν μέλη αναγνωρισμένων γυμνιστικών συλλόγων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Μπορεί όμως να διαμένουν σ' αυτά για άσκηση γυμνισμού και άλλα άτομα, ημεδαποί κι αλλοδαποί, εφόσον τηρούν πιστά τους όρους και κανόνες λειτουργίας του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών.

 

γ) Ανήλικοι μη συνοδευόμενοι δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο Κέντρο Παραθερισμού Γυμνιστών.

 

δ) Η άσκηση γυμνισμού δεν επιτρέπεται σε θαλάσσιες περιοχές μακριά από τη θαλάσσια περιοχή του Κέντρου Παραθερισμού Γυμνιστών με τη χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

 

ε) Στη reception και τους στεγασμένους κοινόχρηστους χώρους των τουριστικών καταλυμάτων (εστιατόρια, night clubs, bar, κ.λ.π.) δεν επιτρέπεται η άσκηση γυμνισμού.

 

στ) Πελάτης ο οποίος παραβαίνει τον Κανονισμό καλείται να αποχωρήσει από το Κέντρο, η Διεύθυνση του οποίου φέρει την ευθύνη της απομάκρυνσής του.

 

ζ) Ο Κανονισμός τηρείται με ευθύνη αυτού που έχει την άδεια της επιχείρησης.

 

3. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μπορεί να θεσπίσει την προσθήκη και άλλων γενικών όρων λειτουργίας Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών, ή να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας, τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας.

 

4. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των Κέντρων Παραθερισμού Γυμνιστών τα οποία υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του, άλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 του νόμου 392/1976.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 02-12-1983

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.