Απόφαση 76936/87

Απόφαση 76936/3992/1987: Κατηγορίες, όργανα και διαδικασία ελέγχου για την ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 76936/3992/1987: Κατηγορίες, όργανα και διαδικασία ελέγχου για την ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους, (ΦΕΚ 783/Β/1987), 31-12-1987.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 19.

 

2. Την υπ' αριθμόν 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

3. Την υπ' αριθμόν 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987), αποφασίζουμε:

 

Καθορίζονται οι κατηγορίες, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των λυομένων κατασκευών για εκθέσεις, γιορτές και κάθε είδους εκδηλώσεις που επιτρέπεται να ανεγερθούν στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ως εξής:

 

Ι. Κατηγορίες προσωρινών λυόμενων κατασκευών

 

1. Κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκα).

 

2. Κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για εκθέσεις γεωργικών προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων, βιβλίων και έργων τέχνης.

 

3. Περίπτερα με κλειστές ή ανοιχτές πλευρές και τροχόσπιτα κάθε είδους για την πώληση εισιτηρίων, αναψυκτικών, εφημερίδων, περιοδικών, λαχείων ή για παροχή πληροφοριών.

 

Εξέδρες για διάφορες προσωρινές εκδηλώσεις, στέγαστρα και υπόστεγα μικρής επιφάνειας, κιόσκια, τέντες, πάγκοι και λοιπές απλές κατασκευές για γιορτές, λαϊκές αγορές.

 

ΙΙ. Όργανα και διαδικασίες ελέγχου

 

1. Ο έλεγχος των κατασκευών των κατηγοριών 1.1 και 1.2 από άποψη ασφάλειας της κατασκευής γίνεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων του οικείου Νομού όταν δεν υπάρχει ή δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένη η τεχνική υπηρεσία του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Ο έλεγχος των παραπάνω κατασκευών από άποψη αισθητικής της κατασκευής διενεργείται από την αρμόδια πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 31252/1530/1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΦΕΚ 482/Δ/1987).

 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στον οικείο δήμο ή κοινότητα για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά.

 

α) Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ του άρθρου 3 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 394/Δ/1983) όπως ισχύει, και

 

β) Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυομένων κατασκευών κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου.

 

Για τις περιπτώσεις ανέγερσης προσωρινών λυόμενων κατασκευών της κατηγορίας 1.1, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί πυρασφάλειας - πυροπροστασίας καθώς και οι διατάξεις του από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί κανονισμού θεάτρου - κινηματογράφου (ΦΕΚ 123/Δ/1956) καθώς και του νομοθετικού διατάγματος 917/1971 περί εγκαταστάσεως δημοσίων εν γένει θεαμάτων εις κοινόχρηστους χώρους (ΦΕΚ 140/Α/1971).

 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης των κατασκευών της κατηγορίας 1.3 είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1)α και ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

Για τις κατασκευές της κατηγορίας αυτής οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση ατόμων κάτω ή πάνω σε αυτές απαιτείται και δήλωση αντοχής της κατασκευής από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

 

3. Σε περιπτώσεις κατασκευών που ανεγείρονται διαδοχικά ή ταυτόχρονα στον ίδιο ή σε διαφορετικούς κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε περιπτώσεις ανέγερσης κατασκευών που κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι πολύπλοκες, μπορεί να ζητηθεί από αυτό η έγκριση της μελέτης του συγκεκριμένου τύπου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 07-12-1987

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.