Απόφαση d17a-08-78-fn357/95

Απόφαση Δ17Α/08/78/ΦΝ357/1995: Καθορισμός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο αρχικό συμβατικό ποσό, χωρίς τα απρόβλεπτα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ17Α/08/78/ΦΝ357/1995: Καθορισμός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο αρχικό συμβατικό ποσό, χωρίς τα απρόβλεπτα, (ΦΕΚ 941/Β/1995), 15-11-1995.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995).

 

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ, δ)1, δ)2 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Την απόφαση υπ' αριθμόν ΥΠ/123/1994 του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα (ΦΕΚ 550/Β/1994), αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε το ποσό των απρόβλεπτων που θα περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση, σε ποσοστό 9% επί του αρχικού συμβατικού ποσού (χωρίς τα απρόβλεπτα) για όλες τις κατηγορίες των έργων, προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου των 5.000.000 Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (ΕΝΜ).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 03-09-1995

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.