Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως ενός μηνός μέχρις ενός έτους ή και χρηματικής ποινής από 500 έως 20.000 δραχμών, απαγορευμένης άμα και της συνεχίσεως της περαιτέρω λειτουργίας του κινηματογράφου, ο διευθυντής της επιχειρήσεως ή ο εκπροσωπών αυτήν εν περιπτώσει λειτουργίας του κινηματογράφου άνευ της κατά το άρθρο 1 αδείας.

 

2. Με τις ποινές της προηγουμένης παραγράφου τιμωρείται ο λαβών την στο άρθρο 1 άδεια ή ο διάδοχος αυτού, ή ο υπό τούτων υποδειχθείς και εγγράφως αποδειχθείς την ιδιότητα υπευθύνου διευθυντού της επιχειρήσεως, εν περιπτώσει συνεχίσεως των παραστάσεων του κινηματογράφου μετά την διαταχθείσα διακοπή αυτών ή της προβολής αυτών ή της προβολής εν αυτό ταινιών ή τμημάτων αυτών ων κατά τις διατάξεις του παρόντος απαγορεύθηκε η περαιτέρω προβολή.

 

3. Δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή και χρηματικής ποινής μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών εν υποτροπή δε δι' αμφοτέρων των ποινών τιμωρείται ο διευθυντής της επιχειρήσεως ή ο εκπροσωπών αυτόν όστις πρόβαλε ή διέταξε να προβληθεί ταινία μη εγκεκριμένη εις κινηματογραφική αίθουσα εις ην είχε δηλωθεί ότι παριστώνται ταινίες δι' ανηλίκους ως και όστις διαφημίζεται οπωσδήποτε ως καταλλήλους δι' ανηλίκους παραστάσεις τοιαύτες, εν αις όμως δεν προβάλλονται ταινίες ούτω χαρακτηρισθείσες.

 

4. Με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή μέχρις είκοσι χιλιάδων μεταλλικών δραχμών τιμωρούνται ότε επιχειρηματίας του κινηματογράφου και ο έχων την διεύθυνση αυτού, ως και ο κατά το άρθρο 9 εδάφιο 4 του παρόντος ειδικός υπάλληλος, εν ελλείψει δε η απουσία τούτου ο εντεταλμένος δια τον έλεγχο των εισερχομένων, εάν εκ δόλου ή εξ αμελείας τούτων ήθελε εισέλθει εις τον κινηματογράφο άτομον κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 394/1968 ως τούτο αντικαθίσταται δια του άρθρου 1 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 482/1970 (ΦΕΚ 72/Α/1970).

 

5. Με κράτησιν και πρόστιμον τιμωρείται ο διευθυντής του κινηματογράφου ή ο αντιπρόσωπος αυτού εφ' όσον επέτρεψαν την έκδοση εισιτηρίων επί πλέον των στην αίθουσα υπαρχουσών θέσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.