Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται απολύτως η εις δημοσίους κινηματογράφους είσοδος ανηλίκων. Η ηλικία εξακριβώνεται δια της επιδείξεως εις τα όργανα της Αστυνομίας ή τον αρμόδιο υπάλληλο της επιχειρήσεως πιστοποιητικού του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, δια δε τους αλλοδαπούς της Προξενικής αρχής του Κράτους, ου τυγχάνουν υπήκοοι. Τα πιστοποιητικά ταύτα δέον να φέρουν επικαλυμμένη και σφραγισμένη την φωτογραφία του υπέρ ου εξεδόθησαν είναι δε υποχρεωτικά δια τους έχοντας ηλικία μέχρι της στρατευσίμου τοιαύτης.

 

2. Δια διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υφυπουργού Δημόσιας Ασφαλείας δύναται να επιτραπεί όπως τοιαύτα πιστοποιητικά εκδίδονται και υπό των αρμοδίων διευθυντών σχολείων δημοσίων και ιδιωτικών.

 

3. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει εις παραστάσεις ταινιών που έχουν κριθεί κατάλληλες δι' ανηλίκους.

 

4. Δια την άσκηση του ελέγχου του εδαφίου 1 και εις πόλεις εχούσας πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων διορίζονται τη υποδείξει της Αστυνομικής Αρχής υπό των Διευθυντών των επιχειρήσεων ειδικοί υπάλληλοι, μισθοδοτούμενοι υπό τούτων.

 

Η αντικατάστασις των υπαλλήλων τούτων ως και πάσα μεταβολή στο πρόσωπο αυτών ανακοινώνονται αμελλητί εις την Αστυνομική Αρχήν δικαιούμενη να μη εγκρίνει ταύτη προκειμένου περί προσώπων μη παρεχόντων κατά την κρίσιν της εγγυήσεις περί της ευσυνείδητου και ακριβούς εκτελέσεως των καθηκόντων των. Εις την περίπτωσιν αρνήσεως διευθυντού κινηματογράφου προς διορισμό ειδικού επί της εισόδου των ανηλίκων υπαλλήλου τις εκ του παρόντος νόμου σχετικές ευθύνες υπέχει ο ίδιος.

 

Εκάστη κινηματογραφική επιχείρησις υποχρεούται, όπως δι' εκάστην προβολή παρέχει εις την οικεία προϊσταμένη Αστυνομική Αρχήν, δύο δελτία ελευθέρας εισόδου. Τα δελτία ταύτα θα διατίθενται αποκλειστικώς μόνον εις κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους ή οπλίτες της Χωροφυλακής.

 

Οι ούτω εισερχόμενοι είναι άσχετοι προς τους διατιθέμενους δι' υπηρεσία.

 

Στο ίδιο βιβλίο που τηρείται παρ' εκάστη των ως άνω υπηρεσιών θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του εκάστοτε λαμβάνοντος τα ως άνω δελτίον.

 

5. Με κράτησιν και πρόστιμον τιμωρούνται:

 

1) Οι διευθυντές κινηματογράφων και εν γένει πας τις όστις ήθελε παρεμποδίσει την εις αυτούς είσοδο εις τους δικαιουμένους ταύτη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου ή ήθελε παρεμβάλει οπωσδήποτε προσκόμματα εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών και

 

2) οι διευθυντές κινηματογράφων οίτινες εις το πρόγραμμα και τις διαφημίσεις αυτού δεν ανέγραψαν κατά τα υπό του άρθρου 6 παράγραφος 3 οριζόμενα τον χαρακτηρισμό της ταινίας ως ακαταλλήλου ή μη δι' ανηλίκους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.