Βασιλικό διάταγμα 10/12/45 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα φορτία των οικοδομικών έργων υπολογίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού, λαμβανόμενα κατά την δυσμενεστέρα πραγματοποιήσιμη από απόψεως αντοχής ή ευστάθειας του οικοδομικού στοιχείου, διάταξη, πλην αν άλλως εξ ειδικής διατάξεως ως προς τον στατικό υπολογισμό ορίζεται.

 

2. Δια τον υπολογισμό των φορτίων των έργων (μονίμων ή μεταβλητών) εφαρμόζονται οι τιμές εφαρμογής που δίδονται δια τις συνήθεις συνθήκες της πράξεως και ουχί άλλοι τυχόν συνδυασμοί των καταχωρημένων ορίων. Παρέκκλιση δύναται να ισχύσει εις εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά μόνο υπό πλήρους και ειδικώς εξακριβωμένους όρους όσον αφορά το βάρος ή τη γωνία εσωτερικής τριβής και την χρήση των υλικών.

 

Εις περίπτωσιν φορτίου δι' ο δεν παρέχεται τιμή εφαρμογής ο καθορισμός αυτού γίνεται επί τη βάσει των παρεχόμενων βαρών των συνιστώντων υλικών και των συνθηκών της κατασκευής.

 

3. Μόνιμο φορτίο είναι το άθροισμά των αμεταβλήτων κατά τε το μέγεθος και την θέσιν φορτίων, δηλαδή το ίδιον βάρος του φορέως και τα συνεχώς υπ' αυτού φερόμενα φορτία (π.χ. τοίχοι κ.λ.π. στοιχεία πληρώσεως, επιστρώσεις πατωμάτων, επιχρίσματα κ.λ.π.).

 

Μεταβλητό φορτίο είναι το άθροισμα των μεταβλητών κατά μέγεθος ή κατά θέση φορτίων των οικοδομών (π.χ. πρόσωπα, εγκαταστάσεις, διάφοροι, φερόμενα υλικά, φορτία γερανών, άνεμος, χιών κ.λ.π.).

 

Τα φορτία ταύτα λαμβάνονται ως στατικά φορτία. Δι' εξαιρετικές περιπτώσεις επαυξήσεως λόγω κρούσεων κ.λ.π. Βλέπε ΜΕΡΟΣ-ΙΙΙ άρθρο 9 και άρθρο 10.

 

4. Οι διαστάσεις του φορέως προς υπολογισμό του ιδίου βάρους αυτού, δύνανται να καθορίζονται και δι' απλουστευμένων τύπων ή παραδοχών εφ' όσον δια τούτων προκύπτει διαφορά ουχί ανωτέρα του ±5%.

 

5. Τα δια του παρόντος κανονισμού οριζόμενα όρια φαινομένων βαρών δομικών υλικών και κατασκευών ή φερομένων υλικών, ως και οι τιμές εφαρμογής αυτών, ισχύουν μόνον δια τον υπολογισμό των φορτίων των έργων και ουχί δια τεχνολογικές τυχόν διακρίσεις των υλικών ή μετατροπές αναλογιών όγκου εις αναλογίας βάρους των μιγμάτων κ.λ.π.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.