Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Όμβρια ύδατα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όμβρια ύδατα, εφόσον υπάρχει προ της οικοδομής υπόνομος δυναμένη να δεχθεί ταύτα, επιβάλλεται όπως συλλέγονται καταλλήλως και αποχετεύονται εις ταύτη. Ελλείψει τοιαύτης υπονόμου, δέον όπως αποχετεύονται ταύτα εις τα ρείθρα των πεζοδρομίων.

 

Ειδικώς τα εκ των ανοικτών εξωστών όμβρια ύδατα, όταν ταύτα εγκιβωτίζονται δια συμπαγών στηθαίων, πρέπει να περισυλλέγονται καταλλήλως, να απάγονται δι' αγωγού και αποχετεύονται υπό το πεζοδρόμιο στο ρείθρο αυτού απαγορευόμενης της δια σωληνίσκων ροής αυτών από του ύψους του εξώστη στην οδό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

2. Απαγορεύεται όπως τα όμβρια ύδατα εκ στεγών, δωμάτων ή αυλών, ασχέτως της ποσότητος αυτών, κατακλύζουν τις γειτονικές ιδιοκτησίας, επιβαλλομένης της λήψεως των καταλλήλων τεχνικών μέτρων, προς παρεμπόδιση τούτου.

 

Ειδικώς επιβάλλεται ή λήψις των αναγκαίων εκάστοτε τεχνικών μέτρων καταλλήλου αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων προς αποφυγήν διαποτίσεως εξ αυτών του σώματος του παρά το κοινόν όριον τοίχου (άρθρο 50) εκ τοιούτων υδάτων, δυναμένης της αρμοδίας Αρχής εν εσχάτη ανάγκη να επιβάλει τοπική ή γενική αλλαγή της κλίσεως της στέγης ή της επιστρώσεως του δώματος, ίνα αποφευχθεί ή επί της παρειάς του τοίχου τούτου ροή των υδάτων της στέγης.

 

Τα τμήματα των κατά το άρθρο 50 τοίχων που τυχόν υψώνονται υπέρ την επικάλυψη των στεγών (άρθρο 56, παράγραφος 2) πρέπει να καλύπτονται δια υδατοστεγούς και ανθεκτικής επιστέψεως.

 

3. Εις περίπτωσιν τοίχων εν επαφή κατά το κοινόν όριον των ομόρων ιδιοκτησιών, ο μεταξύ αυτών αρμός πρέπει να προστατεύεται καταλλήλως από της διεισδύσεως ομβρίων υδάτων.

 

4. Υπάρχουσες και δουλείες σταλαγμών που αποκτήθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο καταργούνται.

 

5. Εις περίπτωσιν υψομετρικής διαμορφώσεως του οικοπέδου, που καθιστά αδύνατη ή λίαν δυσχερή την αποχέτευση δια φυσικής ροής των υδάτων της αυλής εις τις κατά την παράγραφο 1 θέσεις, ή Αρχή δύναται να επιτρέψει την αποχέτευση κατά το αναγκαίο μέρος αυτών εντός απορροφητικών φρεατίων, κατά τα στο άρθρο 64, παράγραφος 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.