Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Επίστρωση αυλών - Απαγόρευση φυτειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται ή φύτευσις εν γένει δένδρων, θάμνων ή ποών παρά μεσότοιχο (πλην αν πρόκειται περί βοηθητικού παραρτήματος) επί ζώνης πλάτους δύο (2) μέτρων, που εκτείνεται και κατά 1 m πέραν εκάστου άκρου του μεσότοιχου κατά την έννοια του μήκους αυτού. Παρά τα διαχωριστικά περιφράγματα και τους κατά το άρθρο 50 τοίχους βοηθητικών παραρτημάτων επιτρέπεται εν γένει ή φύτευσις, ως και ή στήριξις αναρριχόμενων φυτών επ' αυτών.

 

2. Υδατοδεξαμενές (στέρνες) εν επαφή προς τους κατά το άρθρο 50 τοίχους είτε κυρίων οικοδομών είτε βοηθητικών παραρτημάτων απαγορεύονται, όπου δε υπό των κειμένων διατάξεων επιτρέπεται ή κατασκευή τοιούτων, ή στεγανοποίηση, ή τοποθέτησις αυτών, ως και ή επίστρωσις του παρ' αυτές χώρου πρέπει να γίνεται κατά τρόπον αποκλείοντα τον διαποτισμό των εγγύς τοίχων, περί ων το άρθρο 50 του παρόντος.

 

3. Οι ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου, εφ' όσον δεν φυτεύονται, δέον να διαμορφώνονται με κατάλληλη κλίση δια την ευχερή αποχέτευση των ομβρίων υδάτων (άρθρο 60). Οι τυχόν αύλακες αποχετεύσεως πρέπει να μη διαποτίζουν οιονδήποτε τοίχο οικοδομής.

 

4. Οι κλειστές αυλές δέον να επιστρώνονται δι' υλικών αδιαπέραστων από του ύδατος, τα δε ύδατα αυτών να αποχετεύονται καταλλήλως. Δεν αποκλείεται όμως μερική φύτευσις εξαιρετικώς μεγάλων κλειστών αυλών. Οι ανοικτές αυλές δέον να επιστρώνονται δι' υλικών αδιαπέραστων υπό του ύδατος επί ζώνης πλάτους ενός τουλάχιστον μέτρου παρά τους τοίχους των οικοδομών του ιδίου οικοπέδου, ως και παρά τους κατά το άρθρο 50 τοίχους. Παρά τους μαντρότοιχους, παρά τα επί του ιδίου οικοπέδου βοηθητικά παραρτήματα και παρά τους κατά το άρθρο 50 τοίχους βοηθητικών παραρτημάτων δεν επιβάλλεται τοιαύτη επίστρωσις. Εις περίπτωσιν κλίσεως της αυλής που φέρει τα ύδατα προς μεσότοιχο οικοδομής επιβάλλεται αύξησις του πλάτους της επιστρώσεως ταύτης εις 2.00 m. Εις κοινές αυλές (άρθρο 27) επιβάλλεται ή επίστρωσις παρά τις οικοδομές ζώνης πλάτους τουλάχιστον 0,50 m και ή διαμόρφωσις της όλης αυλής, ούτως ώστε να μη λιμνάζουν εντός αυτής ύδατα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.