Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δραστηριότητας οριζόμενης στα άρθρα 3 έως 7 δεν υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, εάν η δραστηριότητα, στο κράτος μέλος όπου ασκείται, είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη.

 

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, προκειμένου να καθορισθεί εάν μια δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, αποφασίζεται κατόπιν κριτηρίων τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της συνθήκης, όπως τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών αγαθών ή υπηρεσιών, οι τιμές και η πραγματική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός προμηθευτών των εν λόγω αγαθών ή παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.

 

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε μια αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται εάν το κράτος μέλος έχει ενσωματώσει και εφαρμόσει τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ.

 

Όταν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το τεκμήριο ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένη αγορά βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση στην εν λόγω αγορά είναι ελεύθερη εκ των πραγμάτων και εκ του νόμου.

 

(4) Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή σε δεδομένη δραστηριότητα, απευθύνει κοινοποίηση στην Επιτροπή και της γνωστοποιεί όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία που αφορά τη συμμόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την εν λόγω δραστηριότητα.

 

Οι συμβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στην παρούσα οδηγία:

 

εάν η Επιτροπή εκδώσει απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1, σύμφωνα με την παράγραφο 6 και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, ή
δεν εκδώσει απόφαση σχετικά με αυτή τη δυνατότητα εφαρμογής εντός της προθεσμίας αυτής.

 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένη αγορά τεκμαίρεται με βάση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, και όπου μια ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1, οι συμβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στην παρούσα οδηγία, εάν η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει στην αδυναμία εφαρμογής της παραγράφου 1 με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

 

(5) Εφόσον το προβλέπει η νομοθεσία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να προσδιορίσει ότι, σε δεδομένη δραστηριότητα έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, με απόφαση βάσει της παραγράφου 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

 

Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, τηρουμένων των παραγράφων 2 και 3, για όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, για κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία που αφορά τη συμμόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα.

 

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να κινήσει τη διαδικασία για την έκδοση απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1 σε δεδομένη δραστηριότητα, με δική της πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

 

Εάν, μετά το πέρας της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 6, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1 σε δεδομένη δραστηριότητα, η παράγραφος 1 τεκμαίρεται εφαρμοστέα.

 

(6) Η Επιτροπή, προκειμένου να εκδώσει απόφαση δυνάμει του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2, διαθέτει τρίμηνη προθεσμία, η οποία αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης ή της αίτησης. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μία φορά για τρεις μήνες, κατ' ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, ιδίως όταν οι πληροφορίες που περιέχονται στην κοινοποίηση ή την αίτηση ή στα έγγραφα που τις συνοδεύουν, είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή όταν τα περιστατικά που αναφέρονται έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. Η διάρκεια της παράτασης αυτής είναι περιορισμένη σε ένα μήνα, εφόσον μια ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα, έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 τρίτο εδάφιο.

 

Όταν μια δραστηριότητα σε δεδομένο κράτος μέλος αποτελεί ήδη το αντικείμενο διαδικασίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, η παραλαβή μεταγενέστερων αιτήσεων για την ίδια δραστηριότητα στο εν λόγω κράτος μέλος πριν από το πέρας της προθεσμίας που έχει αρχίσει για την πρώτη αίτηση δεν θεωρείται ως έναρξη νέων διαδικασιών και οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της πρώτης αίτησης.

 

Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 4, 5 και 6 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2.

 

Αυτές οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

 

α) τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, προς ενημέρωση, της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει η τρίμηνη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και, σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας αυτής, της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει η παράταση και της διάρκειάς της,

 

β) τη δημοσίευση της ενδεχόμενης δυνατότητας εφαρμογής της παραγράφου 1, σύμφωνα με το δεύτερο ή το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 ή το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 και

 

γ) τη διαβίβαση των θέσεων που λαμβάνει, ενδεχομένως, ανεξάρτητη αρχή, αρμόδια για την εν λόγω δραστηριότητα, για τα ζητήματα που αφορούν τις παραγράφους 1 και 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.