Νόμος 1158/81 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τίτλοι Σπουδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τους ευδοκίμως αποφοιτούντες σπουδαστές χορηγούνται υπό των Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως οι κάτωθι τίτλοι:

 

α) Διπλώματα εις τους σπουδαστές απάντων των Τμημάτων.

β) Πτυχία εις τους σπουδαστές της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

 

2. Τα πτυχία είναι ισότιμα των διπλωμάτων της αυτής ειδικεύσεως, μόνον ως προς τα δικαιώματα διδασκαλίας και εκτελέσεως.

 

3. Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται ή μη χορήγηση παρά της Σχολής τίτλου σπουδών εις τους δικαιουμένους τούτου. Εις περίπτωσιν αρνήσεως του ιδιοκτήτου και του Διευθυντού Σχολής να χορηγήσουν τον τίτλο σπουδών, η αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, πέραν της ασκήσεως πειθαρχικής κατ' αυτών διώξεως, χορηγεί έγγραφον βεβαίωση περί της μαθητικής καταστάσεως του σπουδαστή, ήτις επέχει θέσιν τίτλου σπουδών, ο τύπος της οποίας καθορίζεται δι' Υπουργικής αποφάσεως.

 

4. Εις τους ευδοκίμως αποφοιτούντες εκ των Σχολών αλλοδαπούς, απονέμονται οι αυτοί τίτλοι σπουδών προς τους χορηγούμενους, εις τους ελληνικής υπηκοότητας σπουδαστές.

 

5. Διπλωματούχοι Σχολών Δραματικής Τέχνης δύνανται να εισάγονται εις ιδρυθησόμενα Τμήματα ή Σχολές θεατρολογίας εις τις Φιλοσοφικές Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και υπό προϋποθέσεις και ποσοστόν οριζόμενο δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Επιστημών.

 

6. Οι Πτυχιούχοι Τμημάτων ή Σχολών Θεατρολογίας δύνανται να διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητός των εις τα Σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.