Νόμος 1158/81 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Εξετάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εξετάσεις διακρίνονται εις εισαγωγικές, κατατακτήριες, προαγωγικές, επαναληπτικές διπλωματικές και πτυχιακές.

 

α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις σκοπούν εις την διακρίβωση των απαιτουμένων προϋποθέσεων των υποψηφίων σπουδαστών δια την εγγραφή των εις τις Σχολές.

 

β) Οι κατατακτήριοι εξετάσεις σκοπούν εις την διακρίβωση των απαιτουμένων γνώσεων των υποψηφίων σπουδαστών, των προερχομένων εκ Σχολών της αλλοδαπής, δια την εγγραφή των εις αντίστοιχο έτος σπουδών.

 

γ) Οι προαγωγικές εξετάσεις σκοπούν εις την διαπίστωσιν των απαιτουμένων γνώσεων δια την προαγωγή του σπουδαστή εκ της μίας εις την επομένη τάξιν.

 

δ) Οι επαναληπτικές εξετάσεις σκοπούν εις την διαπίστωσιν των απαιτουμένων γνώσεων δια την προαγωγή εις την επομένη τάξιν ή λήψη διπλώματος ή πτυχίου σπουδαστών, μη επιτυχόντων κατά την προηγούμενη προαγωγική ή διπλωματική ή πτυχιακή εξέτασιν αυτών.

 

ε) Οι διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις σκοπούν εις την διαπίστωσιν των απαιτουμένων γνώσεων δια την χορήγηση διπλώματος ή πτυχίου εις τους σπουδαστές.

 

2. Οι προαγωγικές εξετάσεις και επαναληπτικές αυτών διενεργούνται υπό των Σχολών.

 

2Α. Ειδική Επιτροπή που διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού παρίσταται στις προαγωγικές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων της β' περιόδου του Α' και Β' έτους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης. Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση, η οποία αναφέρεται στο επίπεδο των σπουδαστών και της Σχολής, χωρίς να προχωράει σε βαθμολόγηση. Η Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιείται στη Σχολή, στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην Επιτροπή του άρθρου 25. Η Ειδική Επιτροπή στελεχώνεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς πάνω στα εξεταζόμενα μαθήματα και λειτουργεί σε κλιμάκια με τριμελή σύνθεση, προκειμένου να καλύψει όλες τις Σχολές.

 

Σε κάθε κλιμάκιο διορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Γραμματέας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

3. Οι εισαγωγικές και κατατακτήριοι εξετάσεις διεξάγονται ενώπιον Επιτροπών αποτελουμένων εκ προσώπων εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας περί τα εξεταζόμενα μαθήματα.

 

Εις τις εν λόγω επιτροπές μετέχει, άνευ δικαιώματος βαθμολογήσεως, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος του αυτού Υπουργείου.

 

Άπαντες οι ανωτέρω διορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

 

3Α. Οι εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται για μεν την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και για την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ενώπιον Επιτροπών αποτελούμενων από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας περί τα εξεταζόμενα μαθήματα, για δε τις υπόλοιπες Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται μετά από πρόταση της οικείας Σχολής και ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

 

Στις Επιτροπές για την Εισαγωγή και την Κατάταξη στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, πλην των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Γραμματέας της Επιτροπής προέρχεται από την οικεία Σχολή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 

4. Οι διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις και οι επαναληπτικές αυτών διενεργούνται, κατ αρχήν, υπό των Σχολών, δι' άπαντα τα διδασκόμενα εις το Γ' έτος αυτών μαθήματα.

 

Οι επιτυχόντες εις την ως άνω εξέτασιν σπουδαστές εξετάζονται δια την απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου και υπό των εν παραγράφω 3 προβλεπομένων Επιτροπών μόνον εις τα κύρια μαθήματα.

 

Οι αποτυχόντες στις διενεργούμενες από τις Σχολές και Επιτροπές εξετάσεις τριτοετείς σπουδαστές δεν επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της τάξεως τους αλλά παραπέμπονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο και εξετάζονται μόνο στα μαθήματα στα οποία απέτυχαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1348/1983 (ΦΕΚ 47/Α/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.