Νόμος 1158/81 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Γνωμοδοτική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών συγκροτείται δι' εκάστην κατηγορία Σχολών πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή, διετούς θητείας, εις την οποίαν μετέχουν:

 

α) Εις (1) Ακαδημαϊκός της τάξεως Γραμμάτων και Τεχνών ή τακτικός ή ομότιμος Καθηγητής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ως Πρόεδρος.

 

β) Εις (1) ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και

 

γ) Τρία (3) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους περί τα καλλιτεχνικά, εκ των οποίων ο εις υποδεικνυόμενος υπό του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

 

Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της αρμοδίας Διευθύνσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

 

Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής τα οποία δέον όπως έχουν την αυτήν ειδικότητα με τα τακτικά μέλη και ο αναπληρωτής γραμματέως.

 

2. Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 4 εκ των μελών αυτής, αποφασίζει δε δι' απλής πλειοψηφίας, και εις περίπτωσιν ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

3. Εις την Επιτροπή μετέχει μετά δικαιώματος ψήφου και ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους παρά το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, εφόσον αυτή γνωμοδοτεί επί θεμάτων αφορώντων εις την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

 

4. Η Επιτροπή δύναται να προσκαλεί εις τις συνεδριάσεως τη, άνευ ψήφου οιονδήποτε πρόσωπον κατάλληλο, κατά την κρίσιν της, επί τελείως ειδικών θεμάτων.

 

5. Έργο της Επιτροπής είναι:

 

α) Ο έλεγχος των εκ του εξωτερικού πιστοποιητικών σπουδών, των παρεχόντων δικαίωμα εγγραφής εις τις Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως.

 

β) Ο έλεγχος των υποβαλλομένων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών δια την έγκριση της προσλήψεως διδακτικού προσωπικού.

 

γ) Η γνωμοδότησις δια την διακοπή λειτουργίας των Σχολών περί ης το άρθρο 8 παράγραφος 3.

 

δ) Η γνωμοδότησις επί θεμάτων αφορώντων εις την επιβολή κυρώσεων περί ων το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2.

 

ε) Η γνωμοδότησις δια την έκδοση του γενικού κανονισμού περί ου το άρθρο 11 παράγραφος 3.

 

στ) Η γνωμοδότησις δια την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Σχολών περί ης το άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5.

 

ζ) Η γνωμοδότησις δια την χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως προς τις Σχολές περί ης το άρθρο 24 παράγραφος 1.

 

η) Η γνωμοδότησις επί θεμάτων αφορώντων εις την χορήγηση υποτροφιών και ενισχύσεως προς τους σπουδαστές περί ων το άρθρο 23 παράγραφος 2 και

 

θ) Η γνωμοδότησις επί παντός ζητήματος αφορώντος εις την εφαρμογήν του παρόντος νόμου, το οποίον ήθελε παραπεμφθεί υπό του Υπουργού Πολιτισμού και επιστημών ή του υπ' αυτού εξουσιοδοτουμένου οργάνου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.