Νόμος 1158/81 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ανάκληση αδείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως ανακαλείται, καθ' ον τρόπον χορηγείται, δια τους κάτωθι λόγους:

 

α) Εάν η Σχολή δεν λειτούργησε άπαντα τα υποχρεωτικά Τμήματα, δι' οιονδήποτε λόγον και οποτεδήποτε από της χορηγήσεως της αδείας:

 

1) Επί εν σχολικό έτος οι Σχολές Δραματικής Τέχνης και Χορού.

2) Επί δύο σχολικά έτη οι Σχολές Κινηματογραφίας -Τηλεοράσεως.

 

β) Εάν η Σχολή διέκοψε την λειτουργία της κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους.

 

γ) Εάν το φυσικό πρόσωπον ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, ή της Εταιρείας υπέπεσε μεταγενεστέρως εις οιανδήποτε ποινή σε κακούργημα, κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, εκβιάσει, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπιέσει, απιστία περί την υπηρεσία, σε παράβαση καθήκοντος, σε έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφημήσει, ως και επί κατοχή ή εμπορία ή χρήσει ναρκωτικών. Προκειμένου περί Νομικού Προσώπου και εταιρείας εφόσον δεν αντικαθίσταται ο ως άνω εκπρόσωπος.

 

δ) Εάν δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 τον παρόντος, και

 

ε) εάν επιβληθεί ή πειθαρχική ποινή της οριστικής άρσεως αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας της Σχολής.

 

2. Εις τις ανωτέρω περιπτώσεις πλην των γ' και ε', δεν δύναται να χορηγηθεί άδεια επανιδρύσεως και επαναλειτουργίας, προ της παρελεύσεως δύο πλήρων σχολικών ετών από της ανακλήσεως της αδείας.

 

3. Δύναται Σχολή να διακόψει την λειτουργία της, μέχρι δύο πλήρων συνεχών διδακτικών ετών, δια λόγους ανωτέρας βίας, δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμη της στο άρθρο 25 του παρόντος Επιτροπής.

 

4. Σπουδαστές Σχολής, της οποίας η άδεια ανεκλήθη, δικαιούνται να εγγραφούν εις ετέρα Σχολή και εις το αυτό έτος σπουδών, μετ' έγκριση της αρμοδίας Υπηρεσίας τον Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, ανεξαρτήτως ημερομηνίας, καθ' ην έπαυσε ή Σχολή να λειτουργεί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.