Νόμος 1158/81 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μεταβίβαση αδείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μεταβίβασις της χορηγηθείσης αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Σχολής, εκ μέρους του ιδρυτού-ιδιοκτήτου ή των κληρονόμων αυτού δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών εκδιδομένης μετά γνώμη της στο άρθρο 25 γνωμοδοτικής Επιτροπής και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχοντα τα δια τους ιδρυτές προβλεπόμενα προσόντα, δυναμένης της προσωνυμίας της Σχολής να διατηρηθεί.

 

2. Εις περίπτωσιν θανάτου του ιδιοκτήτου συνεχίζεται η λειτουργία της Σχολής υπό των κληρονόμων, υποχρεουμένων τούτων όπως προτείνουν εντός 6 μηνών και ουχί αργότερο της λήξεως του διανυομένου σχολικού έτους, εκπρόσωπο των έχοντα τα, υπό του παρόντος νόμου, προβλεπόμενα προσόντα δια τους ιδρυτές. Παρερχόμενης της προθεσμίας ταύτης αίρεται η άδεια λειτουργίας της Σχολής άμα τη λήξει του σχολικού έτους.

 

3. Ο εν τη προηγουμένη παραγράφω εκπρόσωπος ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, εάν δε δεν είναι κληρονόμος, ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις αποκτήσεως των προσόντων υπό τινός των κληρονόμων. Κατά το διάστημα τούτο ή Σχολή λειτουργεί υπό την επωνυμία της αρχικής αδείας.

 

4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 ισχύουν και δια την περίπτωσιν κηρύξεως του ιδρυτού-ιδιοκτήτου υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη ή πτώχευση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.