Νόμος 1158/81 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Στέγαση - Καταλληλότητα Κτιρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκάστη Σχολή στεγάζεται εις ενιαίο κτήριον το οποίον δέον να πληροί τις υπό του Διατάγματος της παραγράφου 3 του παρόντος προϋποθέσεις που θα οριστούν, από πλευράς κτηρίου και λοιπού εξοπλισμού.

 

2. Συστέγασις Σχολών απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνον η συστέγασις αυτών μεθ' ετέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως του αυτού ιδρυτού υπό την προϋπόθεση ότι οι Σχολές αυτές ευρίσκονται εις έτερον χώρο του αυτού κτηρίου, επιτρέποντα την απρόσκοπτη λειτουργία των.

 

3. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, καθορίζονται οι όροι καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό τους οποίους είναι δυνατή η ίδρυσις και λειτουργία Σχολών, ως και ο εν γένει εξοπλισμός αυτών.

 

4. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και χωρητικότητος των διδακτηρίων διενεργείται υπό Επιτροπών, οι οποίες ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών και αποτελούνται εξ ενός Υγειονομικού, ενός Αρχιτέκτονος και ενός Πολιτικού Μηχανικού, κεκτημένων την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, και ενός τουλάχιστον ειδικού αναλόγως της ελεγχομένης Σχολής. Εις περιοχές εκτός του Νομού Αττικής ορίζονται επιτροπές της αυτής συνθέσεως, δι' αποφάσεων των οικείων Νομαρχών. Η Επιτροπή ενεργεί αυτοψία και υποβάλλει έκθεση προς το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, καθορίζουσα, ωσαύτως, τον ανώτατον αριθμόν σπουδαστών εκάστης τάξεως της Σχολής.

 

5. Εις περίπτωσιν καθ' ην η επιτροπή αποφανθεί ότι δέον όπως επενεχθούν συμπληρώσεις, τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις τάσσεται εύλογος προθεσμία προς πραγματοποίησή των, μετά ταύτα δε ακολουθείται η λοιπή διαδικασία προς χορήγηση της αδείας.

 

6. Μεταστέγαση Σχολής εις έτερον κτήριον επιτρέπεται τη αιτήσει του ιδιοκτήτου, της σχετικής αδείας χορηγούμενης δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, κατόπιν του εν παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου προβλεπομένου ελέγχου.

 

7. Εις περίπτωσιν ανωτέρας βίας και κατόπιν γνωμοδοτήσεως της εν παραγράφω 4 του παρόντος άρθρου οριζόμενης Επιτροπής, δύναται δι' αποφάσεως του υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών να χορηγηθεί εφάπαξ, άδεια προσωρινής λειτουργίας εις το αυτό ή εις έτερον κτήριον, μη διαθέτον πλήρως τις ως άνω προϋποθέσεις, μέχρι λήξεως της εκπαιδευτικής περιόδου.

 

8. Οι εν παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενες Επιτροπές προβαίνουν και εις περιοδικόν έλεγχο των Σχολών, κατόπιν εντολής της αρμοδίας Υπηρεσίας τον Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.