Νόμος 1158/81 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως χορηγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εις:

 

α) Έλληνες πολίτες εφ' όσον

 

1) έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας των,

 

2) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές των υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγή τούτων,

 

3) δεν είναι ανυπότακτοι ή δεν έχουν καταδικασθεί τελεσιδίκως επί λιποταξία,

 

4) δεν έχουν καταδικασθεί δι' οιονδήποτε αδίκημα εκ των αποτελούντων κώλυμα προς διορισμό εις δημοσία θέσιν,

 

5) απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχουν κηρυχθεί εις απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση και

 

6) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που παρέχει δικαίωμα διορισμού σε θέση καθηγητή κύριου μαθήματος της σχολής για την οποία ζητούν την ίδρυση.

 

β) Νομικά εν γένει Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Εταιρείας, εφόσον η πλειοψηφία της Διοικήσεως ανήκει εις Έλληνες πολίτες, επιδιώκονται δε δια του καταστατικού των μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί.

 

Προκειμένου περί Εταιρειών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου οι προϋποθέσεις του εδαφίου α' δέον όπως συντρέχουν εις τον οριζόμενο υπ' αυτών εκπρόσωπο εκ των μελών ή των Διοικούντων αυτά.

 

Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και Εθνική Λυρική Σκηνή δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις του στοιχείου 6 της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, για τον οριζόμενο από αυτά ως εκπρόσωπό τους ή αρμόδιο για τη Διεύθυνση αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997), με την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), με την παράγραφο 1 του άρθρου 347 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Από της ισχύος του παρόντος οι επιθυμούντες να αποκτήσουν την εν παράγραφο 1 του παρόντος άδεια υποβάλλουν εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Μαρτίου εκάστου έτους, αίτηση, εις την οποίαν δέον να αναγράφονται η επωνυμία-προσωνυμία της Σχολής, τα Τμήματα ειδικεύσεως και η πόλις και η περιοχή εις την οποίαν πρόκειται να λειτουργήσει αυτή.

 

3. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, καθορίζονται τα μετά της αιτήσεως υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου.

 

4. Ο Ιδρυτής-ιδιοκτήτης υποχρεούται να θέση εις λειτουργία τα κάτωθι Τμήματα, εκ των στο άρθρο 3 του παρόντος προβλεπομένων.

 

α) Της Σχολής Δραματικής Τέχνης: Υποκριτικής

 

β) Της Σχολής Χορού: Χορευτών

 

γ) Της Σχολής Κινηματογραφίας-Τηλεοράσεως

1) Σκηνοθεσίας-Κριτικής-Σεναρίου

2) Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας και

3) Φωτογραφίας Κινηματογράφου-Τηλεοράσεως.

 

5. Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας των Σχολών χορηγείται το βραδύτερο μέχρι 31ης Ιουλίου του αυτού έτους.

 

6. Απαγορεύεται πάσα διαφήμισις ή αναγγελία προ της δημοσιεύσεως της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Σχολής, δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.