Νόμος 3207/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 η φράση χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων όπως φαίνεται με στοιχεία Α' Β' Γ Δ' Ε' Ζ' Α' στο ίδιο διάγραμμα αντικαθίσταται με τη φράση χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων όπως φαίνεται με στοιχεία Α' Β' Γ' Δ' Ε' Ζ' Η' Θ Ί' Κ' Λ' Α' στο ίδιο διάγραμμα.

 

β. Το διάγραμμα που συνοδεύει την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, και του οποίου το αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.3207.03.27

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έναντι ανταλλάγματος, κατά τις διατάξεις για την εκμίσθωση δημόσιων κτημάτων. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό και παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού.}

 

3. α. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997), όπως ισχύει, μετά τη φράση από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων προστίθεται η φράση ή τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία.

 

β. Στο τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997, όπως ισχύει, μετά τη φράση από τον Πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων προστίθεται η φράση ή από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία.

 

4.α. Στο τέλος της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Διατάξεις νόμων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν αφορούν την Εταιρεία, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται και σε αυτήν.}

 

β. Στο τέλος της περιπτώσεως ι)δ' της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2819/2000 και όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με την παράγραφο 23 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρούσας περιπτώσεως εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται ευθέως για τον Οργανισμό Προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία και μετά τη διάλυση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρείας στην οποία αναφέρονται}

 

γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000), εφαρμόζονται και για τις χορηγίες προς τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

δ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 ο αριθμός 2.000 αντικαθίσταται από τον αριθμό 3.000 και μετά τις λέξεις Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία προστίθενται οι λέξεις καθώς και του προγράμματος του Οργανισμού Προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 εφαρμόζονται αναλόγως και στους υπαλλήλους του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης. Η προκαλούμενη από την παρούσα ρύθμιση δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω Μουσείου.

 

6. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003) εφαρμόζονται και για τον Πρόεδρο και τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων των άρθρων 49, 50 και 51 του νόμου 3028/2002.

 

7. Η προϋπηρεσία μόνιμων (με τις διατάξεις του νόμου 2738/1999) υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που διανύθηκε μετά το χρονικό διάστημα που αυτοί υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά την κατάργηση με το νόμο [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 27-12-1994 μέχρι την ημερομηνία της κατάταξης του καθενός σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε εφαρμογή των διατάξεων των νόμων [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994), [Ν] 2349/1996 (ΦΕΚ 76/Α/1996) και [Ν] 2435/1996 (ΦΕΚ 189/Α/1996), λογίζεται ως πραγματική δημόσια προϋπηρεσία με κάθε συνέπεια μισθολογική και βαθμολογική.

 

8. α. Στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων συνιστώνται σε υφιστάμενους ή νέους κλάδους οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

 

Κλάδος ΠΕ7 Αρχαιολόγων: θέσεις 8

Κλάδος ΠΕ13 Πληροφορικής: θέσεις 2

Κλάδος ΠΕ14 Βιβλιοθηκονομίας: θέσεις 1

Κλάδος ΤΕ7 Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: θέσεις 2

Κλάδος ΤΕ8 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών: θέσεις 3

Κλάδος ΤΕ9 Γραφιστών: θέσεις 2

 

β. Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται σε υφιστάμενους ή νέους κλάδους οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

 

Κλάδος ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών: θέσεις 15

 

9. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο τέως Άρμα Θέσπιδος και υπάγονταν στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α) μέχρι τη διάλυση του παραπάνω νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με το νόμο [Ν] 1348/1983 (ΦΕΚ 447/Α/1983), κατά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία δύνανται να λαμβάνουν, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, για το χρόνο υπηρεσίας τους στο τέως Άρμα Θέσπιδος το προβλεπόμενο, βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 103/1975, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφάπαξ βοήθημα, από τους κωδικούς αριθμούς εξόδων μισθοδοσίας του τακτικού προϋπολογισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού βαρύνεται με τις υποχρεώσεις του ανωτέρω καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ως καθολικός διάδοχος αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1348/1983.

 

10. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού γίνεται αναφορά σε αρχαιολογικά εν γένει έργα ή εργασίες, που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, στα έργα αυτά ή τις σχετικές εργασίες περιλαμβάνεται και η επιστημονική, τεχνική, λειτουργική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη τους καθώς και οι ενέργειες τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, παραγωγής περιεχομένου, σχεδιασμού ηλεκτρονικών εφαρμογών ανάδειξης αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 3773/2009 (ΦΕΚ 120/Α/2009), με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

11.α. Το τουριστικό περίπτερο της Μαντίνειας, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία παραχωρείται κατά χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 

β. i. Η έκταση του Τύμβου Μαραθώνα συνολικού εμβαδού 8.230 m2 και ειδικότερα η έκταση με στοιχεία Α Β Γ Α εμβαδού 6.180 m2 και η έκταση με στοιχεία Η - Ζ - Ε - Δ - Η εμβαδού 2.050 m2 καθώς και το τουριστικό περίπτερο του Τύμβου Μαραθώνος με στοιχεία α - β - γ - δ - α εμβαδού 400 m2, όπως όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο από 12-11-2003 τοπογραφικό διάγραμμα, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και του οποίου αντίτυπο δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία έχει τη διοίκηση και διαχείρισή τους, στο Υπουργείο Πολιτισμού, για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου εν όψει και της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λύεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση κάθε σχετική με τα παραπάνω ακίνητα σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία ή άλλου φορέα με οποιονδήποτε τρίτο και εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισμού πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά οποιουδήποτε τρίτου κατέχει ή χρησιμοποιεί τα εν λόγω ακίνητα. Η προθεσμία ανακοπής και η τυχόν άσκηση αυτής κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής δεν αναστέλλει την εκτέλεσή του. Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2318/1995 (ΦΕΚ 126/Α/1995), όπως ισχύει.

 

n.3207.03.24

 

ii. Στον αποβαλλόμενο νόμιμο κάτοχο οφείλεται αποζημίωση 12 μηνιαίων μισθωμάτων, η οποία καταβάλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τυχόν αξίωση του αποβαλλόμενου νόμιμου κατόχου για επιπλέον αποζημίωση επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

12. Στο τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997, όπως ισχύει, οι λέξεις στα θέματα ασφαλείας και ασφάλισης, αντικαθίστανται από τις λέξεις στα θέματα ασφάλειας καταδύσεων και ασφάλισης ατυχημάτων, υγείας και ζωής.

 

13. α. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Ιδιωτικού Ωδείου, Ιδιωτικής Μουσικής Σχολής ή Παραρτήματος αυτών: Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτήρια ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και δεκαετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται:

 

i) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής,

ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία.

 

β. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 16/1966 αναριθμείται ως περίπτωση β'.}

 

β. Ο Διευθυντής Ωδείου ή Μουσικής Σχολής μπορεί να διευθύνει ένα Ωδείο ή Μουσική Σχολή και δύο Παραρτήματα αυτών, εφόσον εδρεύουν στην ίδια πόλη, ή και ένα παράρτημα του εκπαιδευτηρίου, εφόσον η έδρα του βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, ή δύο μουσικά εκπαιδευτήρια. Ο Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου μπορεί να διευθύνει και τα Παραρτήματά του, ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον εδρεύουν εντός των ορίων του ίδιου Δήμου.

 

γ. Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Παραρτήματος αυτών ή προσθήκης τμημάτων σπουδών ή μεταβίβασης της άδειας ή μεταστέγασης του ιδρύματος (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων) ή αλλαγής επωνυμίας, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 2, 15 και 16 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α/1986), υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού από 1ης Ιανουαρίου μέχρι και 30 Μαρτίου κάθε χρόνου, η δε απόφαση εκδίδεται μέχρι και 31 Ιουλίου.

 

δ. Το κτίριο για τη στέγαση ιδιωτικού εκπαιδευτικού μουσικού ιδρύματος πρέπει να διαθέτει πέντε (5) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας, όταν πρόκειται για Ωδείο και τρεις (3) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας, όταν πρόκειται για Μουσική Σχολή ή Παράρτημα αυτών. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από δύο τεχνικούς (αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό) και έναν υγειονομικό. Για την Περιφέρεια Αττικής η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Εκτός Αττικής ορίζονται Επιτροπές με την ίδια σύνθεση, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η Επιτροπή ενεργεί αυτοψία και υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης προβαίνει και σε περιοδικό κτιριολογικό έλεγχο, μετά από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι λοιπές προϋποθέσεις καταλληλότητας των κτιρίων των ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τα δικαιολογητικά του κτιριολογικού ελέγχου, που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικού εκπαιδευτηρίου.

 

ε. Στη σχολή ενόργανης μουσικής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης λειτουργεί τμήμα κλασικής κιθάρας. Η αριθμόν ΓΝΟΣ/33992/31-08-1987 υπουργική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμήματος Κλασικής Κιθάρας (ΦΕΚ 500/Β/1987), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α/1986), έχει ανάλογη εφαρμογή.

 

στ. Στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στα αναγνωρισμένα Ωδεία λειτουργούν επιπλέον Σχολές Διεύθυνσης Ορχήστρας, Διεύθυνσης Χορωδίας, Σαξοφώνου και Παραδοσιακής Μουσικής. Στις αναγνωρισμένες Μουσικές Σχολές μπορεί να λειτουργούν επιπλέον Σχολές σαξοφώνου και Παραδοσιακής Μουσικής. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται τα έτη φοίτησης, τα απαιτούμενα προσόντα των σπουδαστών, τα διδασκόμενα μαθήματα κατά κύκλους σπουδών, η διαίρεσή τους σε ειδικά και γενικά, η εξεταστέα ύλη, οι τίτλοι σπουδών, καθώς και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού. Ειδικώς για τη σχολή παραδοσιακής μουσικής με την ίδια απόφαση ορίζονται επιπλέον και τα τυχόν τμήματα σπουδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

14.α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και Εθνική Λυρική Σκηνή δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις του στοιχείου 6 της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, για τον οριζόμενο από αυτά ως εκπρόσωπό τους ή αρμόδιο για τη Διεύθυνση αυτών.}

 

β. Οι Διευθυντές ή οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρούνται διοικητές για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 37 του άρθρου 3 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002).

 

15. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Κρατικά Βραβεία Χορού.

 

Για την ενίσχυση, προαγωγή και διάδοση της τέχνης του χορού καθιερώνονται τα εξής ετήσια Κρατικά Βραβεία Χορού στους τομείς του Κλασικού, Μοντέρνου και Σύγχρονου Χορού και αφορούν στην καλύτερη: α) παραγωγή, β) χορογραφία, γ) πρωτότυπη μουσική σύνθεση για το χορό, δ) σκηνογραφία ενδυματολογία για το χορό, ε) ανδρική ερμηνεία και στ) γυναικεία ερμηνεία. Η απονομή των βραβείων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση επταμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής που φέρει τον τίτλο Επιτροπή Απονομής Κρατικών Βραβείων Χορού και αποτελείται από προσωπικότητες του χορού και των τεχνών γενικότερα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως ένας μουσικός και ένας σκηνογράφος ενδυματολόγος. Καθήκοντα εισηγητή χωρίς ψήφο ασκεί ο καθ' ύλην αρμόδιος Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ή υπάλληλος εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η Επιτροπή διορίζεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και έχει τριετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα χρηματικά έπαθλα για κάθε βραβείο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η αποζημίωση της παραπάνω Επιτροπής, του εισηγητή και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.}

 

16. Στο τέλος της περιπτώσεως α της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2273/1994 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Στον προϋπολογισμό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προβλέπεται ειδικό κεφάλαιο το οποίο καλύπτει δαπάνες της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, ιδίως για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στις περιπτώσεις απουσίας ή έλλειψης μόνιμου προσωπικού, ανάγκες διεύρυνσης της ορχήστρας για παραγωγές εκτός Λυρικής Σκηνής, καθώς και άμεσων αναγκών συντήρησης και δαπανών παράστασης των μουσικών της. Στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής προΐσταται αρχιμουσικός της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και στον οποίο καταβάλλεται, πέραν των αποδοχών του, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 76/1993 (ΦΕΚ 33/Α/1993), και επίδομα θέσεως ευθύνης, το ύψος του οποίου είναι τριακόσια (300) ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.}

 

17. Οι καλλιτεχνικές Επιτροπές των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στους Διευθυντές των Ορχηστρών.

 

18. Στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 315/1992 (ΦΕΚ 160/Α/1992) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Στην 3η κατηγορία και μετά τις λέξεις (Κορυφαίοι Α) προστίθεται η φράση: Τρεις (3) Παράπλευροι (ντι σπάλα) στα πρώτα βιολιά (Κορυφαίοι Β), ενώ στο τέλος της ίδιας κατηγορίας προστίθεται η φράση: ένας (1) πρώτος στη βαρεία σάλπιγγα (μπαστούμπα) και βαθιά σάλπιγγα (κόντρα μπαστούμπα).

 

β. Στην 4η κατηγορία η φράση Δύο στη βαθιά σάλπιγγα (μπαστούμπα) και αντικαθίσταται με τη φράση Ένας (1) στη βαρεία σάλπιγγα (μπαστούμπα) με υποχρέωση στη βαρεία βαθιά σάλπιγγα (κόντρα μπαστούμπα).

 

γ. Στην 5η κατηγορία η φράση: Δεκαέξι (16) στα πρώτα βιολιά (τούτι) αντικαθίσταται με τη φράση Δεκατρείς (13) στα πρώτα βιολιά (τούτι).

 

19. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους των Κρατικών Ορχηστρών με παράλληλη ανάθεση καθηκόντων ή του Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικά αποσπασμένους, και ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες από ιδιώτες με σύμβαση έργου ή εργασίας, που δεν είναι δυνατό να υπερβούν τους δέκα (10), ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου}

 

20. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ταμείου διενεργείται από ορκωτό λογιστή, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, εκτάκτως δε όταν ήθελε κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου. Η ενημέρωση του ορκωτού ελεγκτή γίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Κατά τη πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης ο έλεγχος επεκτείνεται και στο ανέλεγκτο προηγούμενο χρονικό διάστημα.}

 

21. Στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, συνιστώνται σε υφιστάμενους ή νέους κλάδους οι κάτωθι νέες οργανικές θέσεις:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού 12 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φιλολόγων 1 θέση

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων 1 θέση

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής 2 θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων 1 θέση

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού 3 θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων 1 θέση

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής 1 θέση

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού 5 θέσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων 1 θέση

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών 2 θέσεις

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων 1 θέση

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας 1 θέση

 

Συνιστάται επίσης μία (1) θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

 

22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρο 52 του νόμου 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων μετέχουν τα μέλη τους και οι εισηγητές. Στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Συμβουλίων οι εισηγητές μετέχουν άνευ ψήφου.}

 

23. Οι διατάξεις της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2860/2000 εφαρμόζονται αναλόγως και επί του αποσπώμενου σε θέση Διευθυντή της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού, με βαθμό Διευθυντή.

 

24. Από τις τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού, οι τριάντα (30) καταλαμβάνονται από πτυχιούχους Φιλοσοφικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

25. Υπάλληλοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 191/2003 υπηρετούσαν στους κλάδους ΠΕ7 Συντηρητών Καλλιτεχνών και Μουσειακών Ζωγράφων και ΠΕ10 Μουσειακών Γλυπτών του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι δεν έχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, όπως αυτά περιγράφονται στο προεδρικό διάταγμα 191/2003 και έχουν δωδεκαετή προϋπηρεσία στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, προσηκόντως αποδεικνυόμενη από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως του Υπουργείου Πολιτισμού, κατατάσσονται σε προσωρινό κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με τη δημοσίευση του παρόντος κάθε προηγούμενη πράξη κατάταξης των ως άνω υπαλλήλων από το Υπουργείο Πολιτισμού καταργείται.

 

26. Κατά την πρώτη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 191/2003 το προσωπικό, το οποίο κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος υπηρετούσε σε μονάδες (έδρα Υπηρεσίας, Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους κ.λ.π.) των Περιφερειακών ή Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού στις ίδιες μονάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται με τη νέα τους μορφή στο προεδρικό διάταγμα. Για την τοποθέτηση σε θέση άλλης μονάδας της ίδιας ή άλλης Υπηρεσίας, καθώς και σε Υπηρεσία που συστάθηκε με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα ή σε υπάρχουσα, της οποίας μεταφέρθηκε η έδρα σε άλλη πόλη, απαιτείται και η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

Οι προσωρινές θέσεις που κατέχει προσωπικό το οποίο τοποθετείται σε άλλη μονάδα της ίδιας ή άλλης Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, μεταφέρονται στη νέα μονάδα.

 

Όσοι διορισθούν, κατόπιν επιτυχίας στο διαγωνισμό προσλήψεως τακτικού προσωπικού που προκηρύχθηκε με την προκήρυξη αριθμόν 22/1Γ/2003 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 556/ΑΣΕΠ/2003), θα τοποθετηθούν σε εναπομείνασες κενές θέσεις, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, με δήλωση προτιμήσεως και τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισμό.

 

27. Η σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) μετάταξη ή μεταφορά του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς ή άλλα Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα, μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από τη δημοσίευση του κανονισμού αυτής, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2273/1994. Για την παραπάνω μετάταξη ή μεταφορά απαιτείται η υποβολή στο Υπουργείο Πολιτισμού αίτησης, εκ μέρους των υπαγόμενων στην περίπτωση αυτή υπαλλήλων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

28. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του νόμου 2557/1997, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 21)β του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Με την έκδοση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λύεται αυτοδικαίως κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία και οποιουδήποτε τρίτου και αφορά στους αποδιδόμενους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Υπουργείο Πολιτισμού χώρους.}

 

29. Ειδικά για τα αρχαιολογικά έργα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 και τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 οι εργασίες του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 δύναται να καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες των προϋπολογισμών των έργων.

 

30. Το στοιχείο γ' της περιπτώσεως α' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(γ) απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά τις διαδικασίες των δημοπρασιών και έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή της ανάθεσης.}

 

31. Η διάταξη της παραγράφου 9)γ του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 εφαρμόζεται μόνον επί των κάθε είδους καταστημάτων, που ευρίσκονται εντός οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, οργανωμένων ιστορικών τόπων, μουσείων και μνημείων.

 

32. Μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού επιτρέπεται να πραγματοποιούν ξεναγήσεις χωρίς αμοιβή κατόπιν αδείας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε επίσημους προσκεκλημένους και αντιπροσωπείες που επισκέπτονται τη χώρα στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων. Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία επιτρέπεται να γίνονται και από τον εκπαιδευτικό που συνοδεύει τους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές σχολείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 32 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

33.α. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο οφειλέτης ο οποίος μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 6 του παρόντος νόμου.}

 

Στο άρθρο 18 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2121/1993 η λέξη απειλή αντικαθίσταται με τη λέξη καταδίκη. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2121/1993, όπως ισχύει, προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

Στην έννοια των φωτοτυπικών μηχανημάτων ή συσκευών συμπεριλαμβάνεται και κάθε πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.}

 

β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 3049/2002 αφορούν μόνο τις αξιώσεις που έχουν σχέση με τεχνικά μέσα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 3049/2002.

 

34.α. Καταλογισμοί που έγιναν σε βάρος μελών Επιτροπής Διοίκησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, λόγω μη εφαρμογής των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 455/1988 μέχρι και το μήνα Μάρτιο του 1989 που το άνω διάταγμα γνωστοποιήθηκε εγγράφως από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο νομικό αυτό πρόσωπο, κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι την εφαρμογή του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα σε βάρος των μελών της Επιτροπής Διοίκησης καταλογισθέντα ποσά διαγράφονται.

 

β. Καταλογισθέντα ποσά για την πιο πάνω αιτία, που τυχόν κατεβλήθησαν από τους υπόχρεους δεν επιστρέφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.