Νόμος 4049/12 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών επισκέψεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και κατά τις ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού αυτών, πέραν του προβλεπομένου στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 46 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) τέλους, προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους διοργανωτές στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανάλογο ποσό για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών δαπανών και για την αποζημίωση του απασχολούμενου προσωπικού. Το ύψος του ποσού του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού. Από την εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται φράση ως εξής:

 

{καθώς και οι ενέργειες τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, παραγωγής περιεχομένου, σχεδιασμού ηλεκτρονικών εφαρμογών ανάδειξης αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.}

 

3. Συστήνεται Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Δήμο Ιητών και την Παναγιώτα Λωρέττα ως καθολική διάδοχο του Γιάννη Γαΐτη με την επωνυμία Μουσείο Γαΐτη - Σίμωσι, η οποία θα έχει ως σκοπό την προώθηση και ανάδειξη της εικαστικής δημιουργίας γενικώς και ειδικότερα του έργου του Γιάννη Γαΐτη και της Γαβριέλλας Σίμωσι μέσω μίας σημαντικής πολιτιστικής παρέμβασης στην Ίο. Η λειτουργία της εν λόγω Εταιρίας θα διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)), είναι δε επιτρεπτή η συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις πολιτιστικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3882/2010 προστίθεται περίπτωση θ' ως εξής:

 

{θ. θέτει σε κίνδυνο από κλοπή, λεηλασία, λαθρανασκαφή και αρχαιοκαπηλία κινητά και ακίνητα, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) και ιδίως χερσαίες ή ενάλιες θέσεις όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία κατάλοιπα, αλλά δεν έχουν διενεργηθεί οι αναγκαίες έρευνες, προκειμένου αυτές να προστατευθούν επαρκώς, καθώς και χώρους φύλαξης αρχαιοτήτων ή κινητών μνημείων εν γένει, μη καταγεγραμμένων και μη δημοσιευμένων.}

 

5. Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 προστίθενται τα εξής:

 

{Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού δύναται να αναθέτει συμβάσεις ερευνών, μελετών ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, στα πλαίσια της εκπόνησης μελέτης από την Υπηρεσία ή στα πλαίσια της εκτέλεσης αρχαιολογικού έργου δι' αυτεπιστασίας, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις της παραγράφου 2)στ του άρθρου 10 του νόμου 3316/2005.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.