Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύνταξη μελετών, δια της υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η σύνταξη των μελετών αρχαιολογικών εν γένει έργων, δια της υπηρεσίας, ενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ή από ειδική ομάδα που συγκροτείται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού με εμπειρία στο αντικείμενο της μελέτης.

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού δύναται να αναθέτει συμβάσεις ερευνών, μελετών ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, στα πλαίσια της εκπόνησης μελέτης από την Υπηρεσία ή στα πλαίσια της εκτέλεσης αρχαιολογικού έργου δι' αυτεπιστασίας, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των 15.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις της παραγράφου 2)στ του άρθρου 10 του νόμου 3316/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 43 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.