Νόμος 3882/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Περιορισμοί στην πρόσβαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1, μπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων μέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α', όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα.

 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1, μπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων μέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β' έως ε' ή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του άρθρου 11 παράγραφος 3, όταν η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να:

 

α) παραβιάζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών των δημόσιων αρχών, εφόσον ο εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται από το νόμο,

 

β) επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα,

 

γ) παρεμποδίζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δυνατότητα κάθε προσώπου να τύχει δίκαιης δίκης ή τη δυνατότητα δημόσιας αρχής να διεξάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα,

 

δ) παραβιάζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών, όταν το εθνικό ή ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει τον εμπιστευτικό αυτό χαρακτήρα προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό οικονομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συμφέροντος για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου,

 

ε) προσβάλλει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,

 

στ) παραβιάζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων ή / και αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον ο εμπιστευτικός χαρακτήρας προβλέπεται από το νόμο,

 

ζ) προσβάλλει τα συμφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες εθελουσίως χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατόν να του επιβληθεί νομική υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών,

 

η) θέτει σε κίνδυνο την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές, όπως ο εντοπισμός σπάνιων ειδών.

 

θ) θέτει σε κίνδυνο από κλοπή, λεηλασία, λαθρανασκαφή και αρχαιοκαπηλία κινητά και ακίνητα, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) και ιδίως χερσαίες ή ενάλιες θέσεις όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία κατάλοιπα, αλλά δεν έχουν διενεργηθεί οι αναγκαίες έρευνες, προκειμένου αυτές να προστατευθούν επαρκώς, καθώς και χώρους φύλαξης αρχαιοτήτων ή κινητών μνημείων εν γένει, μη καταγεγραμμένων και μη δημοσιευμένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

3. Οι λόγοι περιορισμού της πρόσβασης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομένου υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετεί η παροχή πρόσβασης. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση σταθμίζεται συγκριτικά προς το συμφέρον που εξυπηρετεί η περιορισμένη ή υπό προϋποθέσεις πρόσβαση. Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον δεν μπορεί να περιορίζεται κατ' επίκληση της παραγράφου 2 στοιχεία α', δ', στ', ζ' και η'.

 

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο στ' τηρούνται οι απαιτήσεις του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) και του νόμου 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.