Νόμος 4049/12 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 49 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. α. Η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2009, για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την επιτροπή βεβαίωσης κόστους, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30-04-2012.

 

β. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορεί να καταβληθεί η ενίσχυση του ειδικού φόρου στους δικαιούχους του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1597/1986, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του, για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2010.

 

γ. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν εκ νέου μια φορά μέχρι ένα τρίμηνο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

δ. Η απόδοση του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου στον παραγωγό του κινηματογραφικού έργου και στους λοιπούς συν- δικαιούχους γίνεται μετά από αίτηση του παραγωγού. Για την ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των σχετικών δαπανών απαιτείται η υποβολή των αναφερόμενων στην περίπτωση α' του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/42962/10/26-10-1988 (ΦΕΚ 770/Β/1988) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού δικαιολογητικών, καθώς και η υποβολή της αίτησης του παραγωγού με τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει το ποσοστό των λοιπών συνδικαιούχων.

 

ε. Για την απόδοση του ειδικού φόρου στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου ισχύει η διαδικασία του νόμου [Ν] 1597/1986 όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του.}

 

2. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων αιθουσών, όπως αυτές ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε' του νόμου 3905/2010 ο υπολογισμός του ειδικού φόρου για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ο οποίος επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987), γίνεται επί της εκάστοτε τιμής του εισιτηρίου της κάθε επιχείρησης αιθουσών μετά την αφαίρεση ποσού 0,50 € για την προβολή σε χειμερινή αίθουσα και 1 € για την προβολή σε θερινή αίθουσα, ποσά τα οποία παρακρατούνται από την εκδούσα το εισιτήριο επιχείρηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.