Νόμος 1158/81 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Επωνυμία - Προσωνυμία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκάστη Σχολή οφείλει να έχει ιδίαν επωνυμία εις την ελληνική γλώσσαν.

 

2. Εν τη επωνυμία απαιτείται να αναγράφονται οι λέξεις:

 

α) Ανωτέρα Ιδιωτική Σχολή και

 

β) Το είδος της Σχολής.

 

3. Η Σχολή εκτός της επωνυμίας δύναται να έχει και ιδίαν προσωνυμία εις την ελληνική γλώσσαν, ανταποκρινόμενη εις το είδος της Σχολής ή τον επιδιωκόμενο υπ' αυτής σκοπόν.

 

4. Η αυτή προσωνυμία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται υπό ετέρας Σχολής. Υπό την αυτήν προσωνυμία δύναται να λειτουργούν μέχρι 2 Σχολές, εφόσον ανήκουν εις το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 347 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

5. Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις εις την επωνυμία ή την προσωνυμία των λέξεων Ακαδημία, Ανωτάτη, Ελληνική, Εθνική ή άλλων συναφών παραπλανητικών λέξεων.

 

6. Οι σχολές που θα ιδρυθούν οφείλουν να αναγράφουν εις την αναρτημένη υπ' αυτών πινακίδα, εις την χρησιμοποιούμενη υπ' αυτών σφραγίδα, ως και εις πάντα τα υπ' αυτών εκδιδόμενα έγγραφα, την πλήρη επωνυμία και προσωνυμία αυτών ως αυτές αναγράφονται εις την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.