Νόμος 1158/81 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Διδακτικό Προσωπικό - Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Διευθυντή - Περιορισμοί Διευθυντή και Καθηγητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διδακτικό προσωπικόν εκάστης Σχολής Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως αποτελείται εκ του Διευθυντού Σπουδών και των καθηγητών.

 

2. Η σύνθεσις και ο αριθμός των Καθηγητών καθορίζεται υπό του Ιδιοκτήτου εκάστης Σχολής ή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου και του Διευθυντού Σπουδών αυτής, αναλόγως προς το αναλυτικό και ωρολόγιον πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων.

 

3. Ο Διευθυντής Σπουδών είναι υπεύθυνος δια την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, μεριμνά δια την άρτια οργάνωση της εκπαιδεύσεως, προΐσταται των καθηγητών της Σχολής και ασκεί πειθαρχικά καθήκοντα επί των σπουδαστών αυτής.

 

4. Τον Διευθυντή Σπουδών, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει καθηγητής, οριζόμενος υπό του ιδιοκτήτου ή προκειμένου περί Νομικού Προσώπου υπό του εκπροσώπου αυτού. Η αναπλήρωσις εγκρίνεται υπό του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

 

5. Εις εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν πλήρους και αιτιολογημένης προτάσεως της Σχολής, ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών δύναται να εγκρίνει την προσωρινή και μέχρι λήξεως του σχολικού έτους ανάθεση καθηκόντων Διευθυντού Σπουδών εις τινά των καθηγητών της Σχολής.

 

6. Εις περίπτωσιν καθ' ην σπουδαστής διακόψει, δι' οιανδήποτε αιτία, την εις την Σχολή φοίτησή του, ο Διευθυντής Σπουδών υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο, πάραυτα, εις πάσαν αρχήν η οποία παρέχει διευκολύνσεις εις αυτόν.

 

7. Ο Διευθυντής υποβάλλει εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών πλήρες αντίγραφον μαθητολογίου, προς θεώρηση, την επομένη της λήξεως των εγγραφών, εις το τέλος δε του διδακτικού έτους κατάλογο των προαχθέντων, απορριφθέντων και ανεξεταστέων σπουδαστών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.