Νόμος 1158/81 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Προσόντα Διευθυντού Σπουδών - Καθηγητών Πρόσληψη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διευθυντής Σπουδών εκάστης Σχολής προσλαμβάνεται υπό του ιδιοκτήτου αυτής και προκειμένου περί νομικών προσώπων, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, μετά γνώμη της στο άρθρο 25 Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να λειτουργήσει Σχολή άνευ προηγουμένης εκδόσεως της ανωτέρω εκδόσεως αποφάσεως.

 

2. Ο Διευθυντής Σπουδών δέον όπως είναι:

 

α) Των Σχολών Δραματικής Τέχνης:

 

1) Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος θεατρολογίας ή

 

2) Πτυχιούχος ή Διπλωματούχος αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Δραματικής Σχολής, με δεκαετή ευδόκιμον προϋπηρεσία εις το θέατρον ή εις Δραματική Σχολή ως καθηγητής και διοικητικές ικανότητες.

 

β) Των Σχολών Χορού: Πτυχιούχος ή Διπλωματούχος καθηγητής Χορού, αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής Χορού, με αποδεδειγμένα ανώτερα προσόντα καλλιτεχνικής επιδόσεως, με δεκαετή προϋπηρεσία ως Διευθυντής ή Καθηγητής Σχολής Χορού και διοικητικές ικανότητας.

 

γ) Των Σχολών Κινηματογραφίας-Τηλεοράσεως:

 

1) Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισοτίμου Σχολής της αλλοδαπής, έχων δίπλωμα ή πτυχίον μιας των ειδικοτήτων των καθοριζομένων δια της παραγράφου 1 περίπτωση γ' του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ή τριετή, τουλάχιστον, ευδόκιμον άσκηση του επαγγέλματος μιας των ειδικοτήτων της ως άνω παραγράφου του άρθρου 3, ή

 

2) Πτυχιούχος αναγνωρισμένης Ανωτάτης Σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητος Κινηματογράφου-Τηλεοράσεως.

 

3. Ο Διευθυντής Σπουδών δύναται να διδάσκει το μάθημα της ειδικότητός τον.

 

4. Ο Διευθυντής δέον να κατοικεί εις απόσταση ουχί ανωτέρα των 40 km, από του τόπου ένθα λειτουργεί ή Σχολή και δεν δύναται να είναι συγχρόνως Διευθυντής εις ετέρα Σχολή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

5. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Επιστημών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα προσόντα και τα υποβαλλόμενα δια την πρόσληψη του λοιπού διδακτικού προσωπικού δικαιολογητικά.

 

6. Η πρόσληψις των Καθηγητών διενεργείται υπό του ιδιοκτήτου της Σχολής, μετά γνώμη του Διευθυντού Σπουδών αυτής, δι' εν τουλάχιστον σχολικό έτος και εγκρίνεται υπό του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

 

7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δια την πρόσληψη του ανωτέρω διδακτικού προσωπικού υποβάλλονται εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών το αργότερο τριάντα ημέρας προ της ενάρξεως του διδακτικού έτους.

 

8. Το διδακτικό προσωπικόν δεν διορίζεται η εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εάν καταδικάσθηκε δι' αμετακλήτου αποφάσεως εις ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση δια τους δημοσίους υπαλλήλους.

 

9. Κενούμενης θέσεως διδακτικού προσωπικού, κατά την διάρκειαν του διδακτικού έτους, δι' οιονδήποτε λόγον, ο ιδιοκτήτης της Σχολής οφείλει όπως, εντός εικοσαημέρου, προτείνει εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών την πρόσληψη αντικαταστάτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.