Νόμος 1416/84 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τέλη στάθμευσης - Πρόστιμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 170/1967 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα τέλη σταθμεύσεως, που εισπράττονται με μετρητές χρόνου σταθμεύσεως ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα μέτρησης χρόνου, καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου αποτελούν έσοδο του δήμου ή της κοινότητας και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του δήμου ή της κοινότητας. Όποιος σταθμεύει όχημα χωρίς να καταβάλει το τέλος ή υπερβεί το χρόνο σταθμεύσεως τιμωρείται με πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το πρόστιμο δεν δύναται να είναι μικρότερο του ενός τρίτου ούτε μεγαλύτερο των δύο τρίτων του προστίμου που επιβάλλεται για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό του προστίμου εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989 (ΦΕΚ 146/Α/1989)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α/1990)

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 170/1967 αντικαθίσταται ως εξής.

 

{1. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα όργανα της υπηρεσίας της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 ή του νομικού προσώπου που ασκεί την αρμοδιότητα κατά το άρθρο 29 του ίδιου προεδρικού διατάγματος ή από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας που ορίζονται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας.

 

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ρυθμίζονται τα ειδικότερα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα της βεβαίωσης των παραβάσεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 170/1967 αντικαθίσταται ως εξής.

 

{1. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια κατά τις ήδη ισχύουσες διατάξεις όργανα ή από δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α/1990)

 

4. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 περιπτώσεις δ' και ε' του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 805/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) όπως ισχύουν, αυξάνονται σε δέκα και δεκαπέντε χιλιάδες δραχμές αντίστοιχα και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τα πρόστιμα του προηγούμενου εδαφίου είναι ανεξάρτητα από αυτά που επιβάλλονται σύμφωνα με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος 323/1989.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.