Νόμος 2130/93 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Επιβολή τελών από τους συνδέσμους - Αναπροσαρμογή συντελεστών δημοτικών και κοινοτικών τελών και προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των συνδέσμων δήμων,κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων, καθώς και των αναπτυξιακών συνδέσμων επιβάλλονται τέλη για τις παρεχόμενες αντίστοιχες υπηρεσίες, σε βάρος των κατοίκων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι μέλη των συνδέσμων. Ειδικά για τους συνδέσμους ύδρευσης ή καθαριότητας, όταν οι αντίστοιχες υπηρεσίες δεν παρέχονται αποκλειστικά από αυτούς, τα τέλη επιβάλλονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, για την λήψη της οποίας λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και οι δαπάνες του συνδέσμου για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. Οι δαπάνες αυτές του συνδέσμου καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στα μέλη του και την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Με βάση την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου παρακρατούν υποχρεωτικά και αποδίδουν στο σύνδεσμο απευθείας χωρίς την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον οικείο δήμο ή κοινότητα το ποσό που του αναλογεί από τα έσοδα των αντιστοίχων μελών.

 

2. Οι διατάξεις, που αφορούν την βεβαίωση και είσπραξη τελών από τους δήμους και τις κοινότητες, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους συνδέσμους.

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του νόμου 1416/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 περιπτώσεις δ' και ε' του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 805/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) όπως ισχύουν, αυξάνονται σε δέκα και δεκαπέντε χιλιάδες δραχμές αντίστοιχα και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τα πρόστιμα του προηγούμενου εδαφίου είναι ανεξάρτητα από αυτά που επιβάλλονται σύμφωνα με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος 323/198989.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του βασιλικού διατάγματος από [ΒΔ] 24-09-1958 (ΦΕΚ 171/Α/1958) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 8 του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα χρέη προς τους δήμους και τις κοινότητες υπόκεινται σε προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1976), όπως ισχύει κάθε φορά. Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτήν εφαρμόζονται χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς δήμους και κοινότητες τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του από 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1080/1980, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το δικαίωμα βοσκής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερο των 70 και ανώτερο των 120 δραχμών για κάθε μικρό ζώο, ούτε κατώτερο των 120 και ανώτερο των 180 δραχμών για κάθε μεγάλο ζώο.}

 

6. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α/1975) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τον προσδιορισμό σε τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των θερμοκηπίων δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.