Νόμος 1734/87 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αγροτεμάχια μέσα σε βοσκότοπους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αγροί, που βρίσκονται μέσα σε οριοθετημένους βοσκότοπους και δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται με δενδρώδεις ή ετήσιες καλλιέργειες, εφόσον η Επιτροπή του άρθρου 3 εκτιμά ότι εμποδίζουν τη διαχείριση του βοσκότοπου, αποδίδονται υποχρεωτικά σε κτηνοτροφική χρήση, εκτός αν είναι περιφραγμένοι κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η καλλιέργεια του αγρού.

 

2. Αγροί της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να ανταλλαγούν με δημόσιες γεωργικές εκτάσεις, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη που πρέπει να υποβληθεί στη διεύθυνση γεωργίας σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την οριοθέτηση του βοσκότοπου.

 

Σε περίπτωση που οι εντός του οριοθετημένου βοσκότοπου αγροί είναι πολυπληθείς, η επιτροπή του άρθρου 3 ερευνά τη δυνατότητα διαχωρισμού ανάλογης δημόσιας έκτασης στις παρυφές του βοσκότοπου με σκοπό την ανταλλαγή των αγρών. Για την ανταλλαγή αποφασίζει ο νομάρχης ύστερα από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 3, η οποία εκτιμά και την αξία των ανταλλασσόμενων εκτάσεων.

 

Κατά της παραπάνω απόφασης και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευσή της, ο ιδιοκτήτης του αγρού μπορεί να ασκήσει αγωγή στο μονομελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο αγρός, που δικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Ως προς την αποδοχή του ανταλλάγματος και την κατάρτιση του σχετικού συμβολαίου εφαρμόζεται το άρθρο 242 του Αγροτικού Κώδικα (από [ΒΔ] 29-10-1949 βασιλικό διάταγμα).

 

Αν δεν επιδιωχθεί ή κριθεί ότι δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή, στους ιδιοκτήτες των παραπάνω αγρών, καταβάλλεται το δικαίωμα βοσκής που προβλέπεται στο άρθρο 5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.