Νόμος 1882/90 - Άρθρο 11a

Άρθρο 11Α: Ρυθμίσεις για την περιοχή Θράκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, και Ξάνθης, το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται από 45% μέχρι 60% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης.}

 

2. Στο άρθρο 12 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, το ποσοστό της αφορολόγητης έκπτωσης ορίζεται στο 100% της αξίας της επένδυσης.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 1262/1982, όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα 6 πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου.}

 

4. Στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1262/1982 αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρέχονται 10 επί πλέον μονάδες επιχορήγησης πέραν εκείνης που δικαιούνται σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής τους και τα κριτήρια του νόμου 1262/1982.

 

Στις επενδύσεις των ιδίων ως άνω Νομών που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 1262/1982 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αλλά δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, παρέχονται, εφ' όσον εγκριθούν, οι παραπάνω 10 επί πλέον μονάδες επιχορήγησης.

 

5. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος ποσού μέχρι 25% ή 35% των συνολικών αδιανέμητων καθαρών κερδών, αυξάνεται σε 40% και 50% αντίστοιχα, για τα αδιανέμητα καθαρά κέρδη των χρήσεων 1989 έως 1991 (οικονομικά έτη 1990 έως 1992) που θα δηλωθούν από τις επιχειρήσεις της περιοχής Θράκης που αναφέρονται στο άρθρο 2 του νόμου 1262/1982 με βάση της εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις και περιορισμοί που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 1828/1989.

 

6. Για τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου που θα κάνουν χρήση του πιο πάνω αφορολόγητου αποθεματικού παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέχρι 30-03-1990.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.