Νόμος 2026/92 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διάρκεια απασχόλησης - επιλογή προσόντα ωρομισθίου προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 3 έως 6 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διάρκεια της απασχόλησης ωρομισθίου προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' έτος της 880 ώρες για κάθε άτομο. Υπέρβαση του ορίου αυτού των 880 ωρών μέχρι 510 ωρών για κάθε άτομο και μόνο μέχρι ποσοστού 20% κατ' ανώτατο όριο του ωρομισθίου προσωπικού που απασχολείται συνολικά στο οικείο υπουργείο, νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες ωρομισθίου προσωπικού ή συγκεκριμένο είδος εργασιών, που καθορίζονται κάθε φορά με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου υπουργού. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάρκεια της απασχόλησης του ωρομισθίου προσωπικού μπορεί να καλύπτεται εν μέρει και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος. Ο περιορισμός του ποσοστού 20% του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό των σχολών και κέντρων εκπαίδευσης.

 

4. Για την απασχόληση ωρομισθίου προσωπικού, η κατά τόπο υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται:

 

α) οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν,

 

β) ο αριθμός κατά ειδικότητα του ωρομισθίου προσωπικού,

 

γ) τα απαιτούμενα προσόντα,

 

δ) η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων και

 

ε) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης.

 

Η ανακοίνωση αναρτάται, με επιμέλεια της οικείας υπηρεσίας, στο κατάστημά της, καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας που έχει την έδρα της.

 

5. Η επιλογή αυτών που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιο προσωπικό διενεργείται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του οικείου νομάρχη από λειτουργούς ή υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Για την επιλογή ωρομισθίου προσωπικού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις επιτροπές επιλογής συγκροτεί ο οικείος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας και για την επιλογή του ωρομισθίου πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οικείο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο αριθμός των επιτροπών είναι ανάλογος με τις ανάγκες, κατά την εκτίμηση του οργάνου που τις συγκροτεί. Η επιτροπή επιλογής εκτιμά την καταλληλότητα εκείνων που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιο προσωπικό για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών.

 

Όταν η διάρκεια της απασχόλησης, συνεχής ή διακεκομμένη, δεν υπερβαίνει τις 176 ώρες, η επιλογή γίνεται απευθείας από τον προϊστάμενο της οικείας τοπικής υπηρεσίας. Ανανέωση ή παράσταση της απασχόλησης του προσωπικού του ανωτέρω εδαφίου απαγορεύεται.

 

Σε όσες περιπτώσεις το ωρομίσθιο προσωπικό δεν προσέλθει για ανάληψη υπηρεσίας ή αποχωρήσει πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής του, μπορεί να αντικαθίσταται, χωρίς διαδικασία, με απευθείας επιλογή από τον προϊστάμενο της οικείας τοπικής υπηρεσίας.

 

6. Τα προσόντα για την απασχόληση ωρομισθίου προσωπικού ορίζονται κάθε φορά με τη σχετική ανακοίνωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα εκτελεστούν και τις ειδικότητες ή την εμπειρία που απαιτούνται σε σχέση με αυτές. Το ωρομίσθιο προσωπικό πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, να μην έχει υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας του και να μην υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977. Ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί προσωπικού, που προβλέπουν κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μικρότερο από το 18ο έτος και ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 1943/1991, διατηρούνται σε ισχύ. Κατώτατο όριο ηλικίας απασχόλησης για ωρομίσθιο προσωπικό, ειδικά για την κάλυψη κατασκηνωτικών αναγκών σε φορείς του δημόσιου τομέα, ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.