Νόμος 2190/94 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία, που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, αν εγκριθούν νομίμως διορισμοί ή προσλήψεις προσωπικού για το οποίο προβλέπεται διαγωνισμός κατά τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται τα ισχύοντα κατά την 31-12-1993 (νόμος [Ν] 1735/1987). Η συγκρότηση των απαιτούμενων επιτροπών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος, για διορισμούς ή προσλήψεις προσωπικού, που εμπίπτουν στο άρθρο 18, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά την 31-12-1993 διατάξεις (νόμος [Ν] 1735/1987). Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η επιλογή των διοριστέων ή προσληπτέων γίνεται με τα κριτήρια και τη σειρά προτεραιότητας, που ορίζονται στο ίδιο άρθρο.

 

3. Ειδικώς, για προσωπικό προς κάλυψη αναγκών του άρθρου 21, από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία, που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, εφαρμόζονται οι διατάξεις, που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται τα κριτήρια και η σειρά προτεραιότητας του ίδιου άρθρου (21). Προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού, που έχουν γίνει από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός του έτους 1993 καθ' υπέρβαση του κατ' άτομο ορίου των 880 ωρών απασχόλησης, είναι νόμιμες, καθώς και η παράταση αυτών μέχρι 880 ώρες για το έτος 1994.

 

Περαιτέρω παράταση μέχρι 880 ώρες ακόμη επιτρέπεται μόνο για ωρομίσθιο προσωπικό που καλύπτει πάγιες ανάγκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον θα έχει συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες συνεχούς απασχόλησης μέχρι 30-06-1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο ι)β' της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α/1994).

 

4. Συμβάσεις έργου, που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας, μπορούν να καταγγέλλονται μονομερώς μετά από προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών χωρίς να θεμελιώνεται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές αξιώσεις παραγράφονται. Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν έχουν καταγγελθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να παρατείνονται κατά τη λήξη τους μία φορά και μόνο και για διάρκεια μέχρι έξι (6) μηνών, εφόσον το αρμόδιο όργανο διαπιστώνει ότι η παράταση επιβάλλεται από τις ανάγκες για τις οποίες έχουν συναφθεί και υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας μετά από προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. Οποιαδήποτε νέα παράταση είναι άκυρη, τυχόν καταβολή αμοιβών είναι παράνομη και στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1735/1987. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν παρατείνονται συμβάσεις ωρομίσθιου προσωπικού του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το νόμο 2026/1992. Το προσωπικό αυτό αποχωρεί με τη λήξη της σύμβασης του. Αν δεν έχει συμπληρώσει το όριο των 880 ωρών, μπορεί οι σχετικές συμβάσεις να παρατείνονται μέχρι του ορίου αυτού. Επίσης, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου οι αμειβόμενοι αποκλειστικώς με ποσοστά επί εισπράξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.