Νόμος 2297/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Οικονομικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο β του άρθρου 25 του νόμου 3196/2003 (ΦΕΚ 274/Α/2003).

 

1. Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εξομοιώνονται πλήρως, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και τις προσαυξήσεις τους προς τους Πληρεξούσιους Υπουργούς Β' τάξεως του Υπουργείου Εξωτερικών (Διπλωματικούς), οι Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων προς τους Συμβούλους Α' Πρεσβείας, οι Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων προς τους Γραμματείς Α' Πρεσβείας και οι Γραμματείς Α' - Β' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων προς τους Γραμματείς Γ' Πρεσβείας.

 

Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων λαμβάνουν το μισθό και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 8 του νόμου 1892/1990. Στους προϊσταμένους των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και ελλείψει αυτών στους ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 13 του άρθρου 3, καταβάλλεται και το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

 

2. Οι Διοικητικοί Γραμματείς Α' εξομοιώνονται πλήρως, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και τις προσαυξήσεις τους προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Α' - Β' του Υπουργείου Εξωτερικών, οι Διοικητικοί Γραμματείς Β' προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Γ' - Δ' του Υπουργείου Εξωτερικών και οι Διοικητικοί Γραμματείς Γ' - Δ' προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Ε' - ΣΤ' του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

3. Στους υπαλλήλους του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετούν στο εξωτερικό καταβάλλεται το επίδομα ξενίας το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 131 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 419/1976, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου 2129/1993.

 

Το ύψος του εν λόγω επιδόματος των προϊσταμένων των Γραφείων Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπολογίζεται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του νόμου [Ν] 1505/1984. Στους Γραμματείς Α' - Β' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων καταβάλλεται επίδομα ξενίας υπολογιζόμενο στο 28ο μισθολογικό κλιμάκιο του νόμου [Ν] 1505/1984.

 

4. Τα οδοιπορικά και τα έξοδα μετακινήσεως, οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής και οι αποζημιώσεις των τοποθετούμενων, μετατιθέμενων ή για υπηρεσιακούς λόγους μετακινούμενων Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ρυθμίζονται κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους ομοιόβαθμους τους Διπλωματικούς Υπαλλήλους, των δε Διοικητικών Γραμματέων των Υπηρεσιών Εξωτερικού κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους ομοιόβαθμους τους Διοικητικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Προκειμένου περί θεμάτων των υπαλλήλων των κλάδων των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που δεν ρυθμίζονται από το νόμο 2297/1995 (ΦΕΚ 50/Α/1995), εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α/1995) οι διατάξεις του νόμου [Ν] 419/1976 (ΦΕΚ 221/Α/1976) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996).

 

5. Στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων χορηγείται πάγια προκαταβολή, οριζόμενη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας για καθένα Γραφείο προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Γραφείων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται ο υπόλογος της πάγιας προκαταβολής κάθε Γραφείου.

 

6. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου εγγράφονται κατ' έτος, πέραν των κονδυλίων για τις τακτικές δαπάνες των Γραφείων, και ειδικά κονδύλια για δαπάνες δημόσιων σχέσεων και κοινωνικής παραστάσεως των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, καθώς και για έκτακτα έξοδα που προκύπτουν, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων και την παροχή σε αυτά της δυνατότητας προβολής της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών προϊόντων. Προκειμένου να χορηγηθούν κονδύλια για δαπάνες δημόσιων σχέσεων, κοινωνικής παραστάσεως και λοιπών έκτακτων εξόδων, απαιτείται κάθε φορά προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

7. α. Στους Προϊσταμένους Γραφείων Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων παρέχεται η εκάστοτε προβλεπόμενη από το άρθρο 132 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 419/1976, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο [Ν] 2080/1992 (ΦΕΚ 153/Α/1992), δωρεάν οίκηση εις βάρος του Δημοσίου.

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 2297/1995 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕK 220/Α/1995)

 

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 2297/1995 προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{Προκειμένου περί θεμάτων των υπαλλήλων των κλάδων των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που δεν ρυθμίζονται από το νόμο 2297/1995 (ΦΕΚ 50/Α/1995), εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α/1995) οι διατάξεις του νόμου [Ν] 419/1976 (ΦΕΚ 221/Α/1976) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν σε κάθε περίπτωση.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.