Νόμος 2297/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Σύμβουλοι εκ προσωπικοτήτων, επίτιμοι άμισθοι - Ακόλουθοι, επιτόπιο προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο β του άρθρου 25 του νόμου 3196/2003 (ΦΕΚ 274/Α/2003).

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας διορίζονται και παύονται οποτεδήποτε μέχρι δύο (2) εκ προσωπικοτήτων Οικονομικοί - Εμπορικοί Σύμβουλοι, εκτός των οργανικών θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου.

 

Οι εκ προσωπικοτήτων Οικονομικοί - Εμπορικοί Σύμβουλοι πρέπει να είναι προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, με εμπειρία σε θέματα οικονομίας, εξωτερικού εμπορίου και διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Οι εκ προσωπικοτήτων Οικονομικοί - Εμπορικοί Σύμβουλοι δύνανται να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι Γραφείων Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και εξομοιώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα και προσαυξήσεις, προς Συμβούλους Α' Πρεσβείας.

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας διορίζονται και παύονται επίτιμοι άμισθοι Οικονομικοί - Εμπορικοί Ακόλουθοι, εκτός των οργανικών θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η έδρα και η περιφέρεια αρμοδιότητας του επίτιμου άμισθου Οικονομικού - Εμπορικού Ακολούθου, καθώς και τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του.

 

Ο επίτιμος άμισθος Οικονομικός - Εμπορικός Ακόλουθος πρέπει να είναι έγκριτος πολίτης, ελληνικής υπηκοότητας, που διαμένει μόνιμα τουλάχιστον από πενταετίας στον τόπο που ορίζεται ως έδρα του και να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στα οικονομικά βάρη που προκύπτουν από την εκτέλεση των καθηκόντων του. Μπορεί επίσης να διορισθεί επίτιμος άμισθος Οικονομικός - Εμπορικός Ακόλουθος επιφανής και αναγνωρισμένου κύρους πολίτης της χώρας όπου ορίζεται η έδρα του, μετά από εισήγηση του Έλληνα Πρεσβευτή στη χώρα αυτή.

 

Στους επίτιμους άμισθους Οικονομικούς - Εμπορικούς Ακολούθους απαγορεύεται η επ' αμοιβή παροχή εξαρτημένης εργασίας, που έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατή, για τις ανάγκες των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η κατ' εξαίρεση από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, κατ' επιλογή πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, το οποίο κατά περίπτωση θα μπορεί να καλύπτει είτε ανάγκες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις είτε τοπικές ανάγκες διοικητικής υποστήριξης.

 

Η παραπάνω κατ' εξαίρεση πρόσληψη τοπικού βοηθητικού προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει για μεν τα Γραφεία Γενικών Συμβούλων και Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τα τρία (3) άτομα, για δε τα Γραφεία Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τα δύο (2) άτομα.

 

Η αμοιβή του ως άνω προσλαμβανόμενου με σύμβαση έργου επιτόπιου προσωπικού καθορίζεται με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας για άτομα ανάλογης εξειδίκευσης.

 

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει:

 

α) να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Προκειμένου περί Ελλήνων υπηκόων, αυτοί πρέπει να κατοικούν μονίμως στη χώρα αυτή,

 

β) να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο. Η γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική αποτελεί πρόσθετο προσόν. Προκειμένου περί υπηκόων της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν ως μητρική τη γλώσσα της χώρας αυτής, τυχόν δε γνώση της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν.

 

Προκειμένου περί επιτόπιου βοηθητικού προσωπικού, το οποίο καλύπτει ανάγκες διοικητικής υποστήριξης, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν δακτυλογράφηση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Προκειμένου περί επιτόπιου βοηθητικού προσωπικού, το οποίο καλύπτει ανάγκες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης.

 

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού καταρτίζεται σύμβαση που υπογράφεται για λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ή από εξουσιοδοτούμενο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 55 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993 φορείς ή από τον προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. Στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης πρόσληψης από εξουσιοδοτούμενο φορέα, η δαπάνη που προκύπτει βαρύνει το φορέα αυτόν.

 

Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω προσωπικό εργάζεται υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του προϊσταμένου του οικείου Γραφείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, που απασχολούνται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, διατηρούν το προβλεπόμενο από την υπ' αριθμόν 17594/1989 (ΦΕΚ 725/Β/1989) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας μισθολογικό καθεστώς τους μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου, η μετατροπή συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, όπως και η καθ' οιονδήποτε τρόπο μονιμοποίηση συμβασιούχων επιτόπιων υπαλλήλων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.