Νόμος 2297/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τελικές, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο β του άρθρου 25 του νόμου 3196/2003 (ΦΕΚ 274/Α/2003).

 

1. Στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών, Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕΙ Οικονομικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

Στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού, καθώς και στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕΙ Οικονομικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού, που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993, άρθρο 27 παράγραφος 11 και της απόφασης με αριθμό [Α] 69800/ΔΙΟΕ-1042/30-09-1993 (ΦΕΚ 778/Β/1993) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού με αρμοδιότητα στους τομείς συντονισμού των δραστηριοτήτων των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργάνωσης, συντονισμού της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας και επιθεώρησης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

3. Με κοινή απόφαση κανονιστικού περιεχομένου των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται η οργανωτική διάρθρωση, οι θέσεις και οι επί μέρους αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης ισχύουν οι διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων με αριθμό [Α} 69800/ΔΙΟΕ-1042/30-09-1993 (ΦΕΚ 778/Β/1993) και αριθμό [Α] 58905/ΔΙΟΕ-1112/16-09-1994 (ΦΕΚ 718/Β/1994).

 

4. Για θέματα καταστάσεως των υπαλλήλων των κλάδων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Διοικητικών Γραμματέων, που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του [Π] Υπαλληλικού Κώδικα.

 

5. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού (ΓΔΣΕΥΕ) έχει την αρμοδιότητα για την Επιθεώρηση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και λοιπών Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996).

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

 

α) καταργούνται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 367/1969, του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 373/1976 και των παραγράφων 24 και 25 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1735/1987

β) δεν εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάταξη των νόμων [Ν] 1586/1986, [Ν] 2085/1992, 2190/1994 και κάθε άλλου νόμου που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπει ο παρών νόμος.

 

7. Ο κλάδος ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετονομάζεται σε κλάδο Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και ο κλάδος ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετονομάζεται σε κλάδο Διοικητικών. Γραμματέων. Ο προσωρινός κλάδος ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού καταργείται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπηρετούντος σε αυτόν υπαλλήλου, ο οποίος μέχρι την αποχώρηση του κατατάσσεται σε προσωρινή θέση του εν λόγω κλάδου.

 

Στους κλάδους Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού και ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού, αντίστοιχα.

 

8. Η κατάταξη των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στους βαθμούς του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων γίνεται ως ακολούθως:

 

α. Στο βαθμό Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατατάσσονται αυτοδικαίως οι Υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που την 31-03-1986 κατείχαν το βαθμό του Εμπορικού Συμβούλου (2ο - 3ο) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 367/1969, τηρουμένης της σειράς αρχαιότητας που είχαν την ημερομηνία αυτή.

 

Οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο που έχει διανυθεί από την ημερομηνία που κατέλαβαν το βαθμό του Εμπορικού Συμβούλου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 367/1969 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

β. Στο βαθμό Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατατάσσονται αυτοδικαίως οι Υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που την 31-03-1986 κατείχαν το βαθμό του Εμπορικού Ακολούθου (4ο - 5ο) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 367/1969, τηρουμένης της σειράς αρχαιότητας που είχαν την ημερομηνία αυτή.

 

Οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο που έχει διανυθεί από την ημερομηνία που κατέλαβαν το βαθμό του Εμπορικού Ακολούθου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 367/1969 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

γ. Στο βαθμό Γραμματέα Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατατάσσονται αυτοδικαίως οι Υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που την 31-03-1986 κατείχαν το βαθμό του Εμπορικού Γραμματέα (6ο) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 367/1969, τηρουμένης της σειράς αρχαιότητας που είχαν την ημερομηνία αυτή.

 

Οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο που έχει διανυθεί από την ημερομηνία που κατέλαβαν το βαθμό του Εμπορικού Γραμματέα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 367/1969 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

δ. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού και οι οποίοι μετετάγησαν σε αυτόν κατ' εφαρμογή του νόμου [Ν] 1586/1986 κατατάσσονται αυτοδικαίως στο βαθμό του Γραμματέα Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει διανυθεί από την ημερομηνία μετάταξής τους στο κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ε. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βάση την ημερομηνία διορισμού τους και κατά τη σειρά αποφοίτησης τους από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει διανυθεί από την ημερομηνία διορισμού τους στον κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης των εν λόγω υπαλλήλων συνυπολογίζεται για την προαγωγή τους από το βαθμό του Γραμματέα Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στον επόμενο βαθμό.

 

στ. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάλληλοι και καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταταγέντες ή που μονιμοποιήθηκαν μετά την 01-04-1986 στον κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετά από προσμέτρηση της πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τους στο κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει διανυθεί από την ημερομηνία μετάταξης ή μονιμοποίησης τους στον κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

9. Ως προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δύνανται να επιλεγούν, μετά από κρίση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσαετή πραγματική υπηρεσία στον κλάδο Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί εξαετία προϊστάμενοι Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996).

 

10. Για την κατάταξη των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπαλλήλων, του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τυχόν προϋπηρεσία σε άλλη κατηγορία των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού ή άλλη δημόσια υπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

11. Η κατάταξη των υπηρετούντων κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στους βαθμούς του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων γίνεται αυτοδικαίως με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν διανύσει.

 

12. Η τήρηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 παράγραφος 5 εδάφιο β' και 11 ανώτατων χρονικών ορίων παραμονής και συνολικής υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν απαιτείται κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

13. Η προσωρινή θέση του κλάδου ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού καταργείται αυτοδικαίως μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει. Ο εν λόγω υπάλληλος ακολουθεί την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις των νόμων περί δημόσιας διοίκησης βαθμολογική εξέλιξη της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μέχρι την αποχώρηση του, όταν υπηρετεί στο εξωτερικό, εξομοιώνεται πλήρως ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και προσαυξήσεις προς Γραμματέα Γ' Πρεσβείας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το καταβαλλόμενο σε αυτόν επίδομα ξενίας υπολογίζεται στο 28ο μισθολογικό κλιμάκιο του νόμου [Ν] 1505/1984.

 

14. Το συσταθέν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 545/1988 (ΦΕΚ 254/Α/1988) Οικονομικό Γραφείο στο Τόκιο καταργείται και οι αρμοδιότητες του ασκούνται από το Γραφείο Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκιο.

 

15. Το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1202/1980 άρθρα 12 και 13, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 816/1977 άρθρα 92 και 93, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 851/1971) αναδιοργανώνεται, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νεοσύστατου Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Με προεδρικά διατάγματα των Υπουργών Εξωτερικών, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση, οι θέσεις και οι αρμοδιότητες της εν λόγω Υπηρεσίας.

 

16. Το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στην Ουάσιγκτον που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 545/1988 (ΦΕΚ 254/Α/1988) τελεί υπό την εποπτεία του προϊσταμένου του Γραφείου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.