Νόμος 2297/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 1673/1986 (ΦΕΚ 207/Α/1986) που αφορά στην Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΠΑΗΕ) και ρύθμιση θεμάτων τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας τροποποιείται το άρθρο δεύτερο με αντικατάσταση των παραγράφων αυτού 2, 2)β, 2)γ και 4 όπως ακολουθεί. Το άρθρο τρίτο συμπληρώνεται με νέα παράγραφο ζ και τροποποιείται το άρθρο πέμπτο με αντικατάσταση της μοναδικής παραγράφου του όπως ακολουθεί:

 

{Άρθρο δεύτερο

 

2. Για το σκοπό αυτόν, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ειδικό λογαριασμό των αρμοδίων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων εγγράφονται δαπάνες όπως ακολουθεί. Η έγκριση των δαπανών γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

β. Δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή διμερών και πολυμερών συμβάσεων και συμφωνιών, που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και Κυβερνήσεων τρίτων χωρών, όπως ορίζονται κατά την έννοια του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α/1992), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην ΕΣΣΔ, ή διεθνών χρηματοδοτικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών και αναπτυξιακών τραπεζών (Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως κ.λ.π.). Οι ως άνω δαπάνες αφορούν στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων τεχνικής, οικονομικής και αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας, ερευνητικών, μελετητικών, επιμορφωτικών και προγραμμάτων κατάρτισης, υλοποίησης πιλοτικών επενδυτικών, αναπτυξιακών και προγραμμάτων υποδομής, τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αποστολής και παραμονής στο εξωτερικό στελεχών προερχομένων από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο ή και τον ιδιωτικό τομέα για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων και την εν γένει παροχή υπηρεσιών σε θέματα οικονομικά, αναπτυξιακά, τεχνολογίας κ.λ.π., τόσο εντός όσο και εκτός της ελληνικής επικράτειας, σε τομείς όπως μεταφορές, επικοινωνίες, συγκοινωνιακά, γεωργία, ενέργεια, εκμετάλλευση φυσικών πόρων, υδροοικονομία, τεχνικά και έργα υποδομής, μεταφορά τεχνογνωσίας, προστασία περιβάλλοντος, τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, τουρισμό και άλλους συναφείς τομείς συνεργασίας.

 

Επίσης, δαπάνες περιπτώσεων που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένες διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις αλλά κρίνονται επιβεβλημένες για λόγους εθνικής σκοπιμότητος και συμφέροντος, ως εντασσόμενες στα πλαίσια της ευρύτερης εθνικής και κυβερνητικής εξωτερικής οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής και εξαγγέλλονται στο επίσημο πρόγραμμα της Κυβερνήσεως ή σε επί τούτου κυβερνητικές εξαγγελίες και αφορούν στους ανωτέρω τομείς.

 

Η υλοποίηση των ανωτέρω αναφερθέντων δαπανών, έργων και προγραμμάτων γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή και με απευθείας ανάθεση για προφανείς λόγους εθνικού συμφέροντος σε ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αναγνωρισμένου κύρους και με ήδη επαρκή και θετική εμπειρία από την υλοποίηση αναλόγων προγραμμάτων εντός και εκτός Ελλάδος, μετά από συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, και του ενδιαφερόμενου φορέα μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες (ΚΑΕ) και Σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και αναπτυσσόμενες χώρες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

Τα πιο πάνω αναφερθέντα έργα και προγράμματα δύνανται να υλοποιούνται και στα πλαίσια προγραμμάτων συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών αναπτυξιακών χρηματοδοτικών, χρηματοπιστωτικών και άλλων οργανισμών και άλλων χωρών.

 

γ. Δαπάνες προκαλούμενες από τη χορήγηση δωρεάν βοήθειας, ειδικά αιτιολογημένης, στις χώρες που ορίζονται κατά την έννοια του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α/1992), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν είτε απευθείας προς το κράτος λήπτη της βοήθειας αυτής είτε μέσω εταιρειών ή οργανισμών του ευρύτερου Ελληνικού Δημόσιου Τομέα ή μέσω Ελληνικών μη Κερδοσκοπικών μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Οι δαπάνες αυτές υλοποιούνται με συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, και του φορέως υλοποιήσεως, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες (ΚΑΕ) και Σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και αναπτυσσόμενες χώρες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

4. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες (ΚΑΕ) και Σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και αναπτυσσόμενες χώρες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές, ερευνητικές ομάδες ή ομάδες εργασίας για την επωφελή υιοθέτηση και προσαρμογή στη χώρα μας δοκιμασμένων μεθόδων, που αποβλέπουν στην διεύθυνση και προαγωγή, της οικονομικής, τεχνικής και αναπτυξιακής συνεργασίας της χώρας μας με τις χώρες που ορίζονται κατά την έννοια του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α/1992), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην ΕΣΣΔ.

 

Άρθρο τρίτο

 

ζ. Την παροχή βοήθειας προς τις χώρες που ορίζονται στο άρθρο 19 του νόμου [Ν] 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α/1992), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην ΕΣΣΔ, η οποίο περιλαμβάνει τη δαπάνη εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, κατάρτισης ή άσκησης ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, διάρκειας κατά μέγιστο ενός έτους, μη αποσκοπούσης σε απόκτηση τίτλου σπουδών, πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή κατόχων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών που προέρχονται από τις ως άνω χώρες, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

 

Οι ως άνω δραστηριότητες υλοποιούνται με την τοποθέτηση των ανωτέρω σε θέσεις που διατίθενται στην Ελλάδα από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μη Κυβερνητικούς - μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και πάσης φύσεως φορείς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Οι ως άνω τοποθετήσεις, καθώς και το ύψος και είδος των σχετικών δαπανών, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

Άρθρο πέμπτο

 

Η προκήρυξη, κρίση αιτήσεων και τελική επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την υπάρχουσα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Κεντρική Επιτροπή Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας και προεδρεύεται από το Γενικό Γραμματέα Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η τελική έγκριση της επιλογής των υποτρόφων, το ύψος του μηνιαίου επιδόματος, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά σε θέματα υποτρόφων, καθορίζονται και εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

Οι εισηγήσεις στην Επιτροπή αυτή γίνονται από τους προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.