Νόμος 2519/97 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Σύνθεση Διοικητικών Συμβουλίων νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001).

 

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών και Ειδικών νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι επταμελή και αποτελούνται από:

 

(α) Έναν (1) πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με ιδιαίτερη εμπειρία, γνώση και δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης και με ιδιαίτερο κύρος, που ορίζεται ως Πρόεδρος από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη της Βουλής των Ελλήνων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτής. Κατ' εξαίρεση σε νοσοκομεία με δύναμη κλινών άνω των 500 ο Πρόεδρος διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μετά από προκήρυξη και επιλογή που γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

(β) Ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ως Αντιπρόεδρος, πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. με εμπειρία και γνώση σε

θέματα οργάνωσης και διοίκησης.

(γ) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Από τα οριζόμενα από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μέλη 1 πρέπει να είναι πτυχιούχος επιστημών υγείας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

(δ). Έναν (1) εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που προτείνεται από το νομαρχιακό συμβούλιο του νομού, που έχει την έδρα του το νοσοκομείο.

(ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των γιατρών και των άλλων επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, που εκλέγεται από τους ίδιους, και

(στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των άλλων εργαζομένων της νοσηλευτικής διοικητικής και τεχνικής υπηρεσίας, που εκλέγεται από τους ίδιους.

 

Η συγκρότηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και η θητεία των μελών είναι τριετής. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται για κάθε μέλος ο αναπληρωτής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).

 

2. Τα Διοικητικά Συμβούλια των νομαρχιακών νοσοκομείων είναι επταμελή και αποτελούνται από:

 

(α) Έναν (1) πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με ιδιαίτερη εμπειρία, γνώση και δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και ιδιαίτερο κύρος, που ορίζεται ως Πρόεδρος, από το Γενικά Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το νοσοκομείο, ύστερα από γνώμη του αντίστοιχου Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας συνυποβάλλει πλήρες βιογραφικά σημείωμα με όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προτεινομένου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνέρχεται εντός της προθεσμίας που τάσσει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και διατυπώνει τη γνώμη του για την καταλληλότητα του προτεινομένου, αιτιολογημένα. Η γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου καταχωρίζεται στα πρακτικά των αποφάσεων του μαζί με την τυχόν γνώμη της μειοψηφίας.

(β) Ένα (1) μέλος που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα αντίστοιχης Περιφέρειας ως Αντιπρόεδρος, πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με εμπειρία και γνώση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης.

(γ) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα αντίστοιχης Περιφέρειας. Από τα οριζόμενα από το Γενικό Γραμματέα αντίστοιχης Περιφέρειας μέλη, 1 πρέπει να είναι πτυχιούχος επιστημών υγείας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

(δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που προτείνεται από το νομαρχιακό συμβούλιο του νομού.

(ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των γιατρών και των άλλων επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, που εκλέγεται από τους ίδιους, και

(στ) 1 εκπρόσωπο των άλλων εργαζομένων της νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας, που εκλέγεται από τους ίδιους.

 

Η συγκρότηση γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αντίστοιχης Περιφέρειας με την οποία για κάθε μέλος ορίζεται και αναπληρωτής του. Η θητεία των μελών είναι τριετής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 6/Α/1998), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).

 

3. Η επιλογή του Προέδρου των νοσοκομείων με δύναμη άνω των 500 κλινών γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με αξιόλογη διοικητική εμπειρία στο δημόσιο και σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας εξειδικεύονται και μοριοποιούνται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Η θητεία του Προέδρου είναι πενταετής. Πρόωρη λήξη της θητείας, αζημίως για το Δημόσιο και το νοσοκομείο, επέρχεται για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του Υπουργού, μετά γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου. Μέχρι την επιλογή και τον ορισμό του Προέδρου κατά τα ανωτέρω, οι Πρόεδροι στα νοσοκομεία αυτά ορίζονται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).

 

4. Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας που υπάγονται σ' αυτό, εκτός των εκλεγομένων εκπροσώπων, δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν.

 

5. Μέχρι την κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού συγκρότησή τους και όχι πέραν του ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τα Διοικητικά Συμβούλια εξακολουθούν να λειτουργούν με την προβλεπόμενη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σύνθεση.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές της ιατρικής, νοσηλευτικής, διοικητικής και τεχνικής υπηρεσίας, στους οποίους ο Πρόεδρος αναθέτει την ανάπτυξη εισηγήσεων σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

 

8. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται.

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, που έχουν συσταθεί με πράξη εν ζωή ή διάταξη τελευταίας βούλησης, συγκροτούνται από τα πρόσωπα που ρητά ορίζονται στην ιδρυτική πράξη και από το Γενικό Διευθυντή του Νοσοκομείου, καθώς και από έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Σε κάθε περίπτωση στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων αυτών μετέχει ακόμη ένας εκπρόσωπος των γιατρών και των άλλων επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και ένας εκπρόσωπος των άλλων εργαζομένων της Νοσηλευτικής Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας, που εκλέγονται αντίστοιχα από αυτούς.

 

Σε Νοσοκομεία που δεν έχει διορισθεί Γενικός Διευθυντής ή δεν έχει συσταθεί αντίστοιχη θέση, εφαρμόζεται το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.