Νόμος 2556/97 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Επικουρική ασφάλιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, αποκλειστικά και μόνο για τη λήψη σύνταξης ασφαλισμένοι του Ταμείου, οι οποίοι λαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές ή ισόβιο πρόσοδο από το Δημόσιο διότι: α) μετετάγησαν σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις προς τούτο ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, β) κηρύχθηκαν ανάπηροι πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου, γ) συμμετείχαν αποδεδειγμένα στην Εθνική Αντίσταση κατά τη χρονική περίοδο 1941-1945 και κατέστησαν συνεπεία της συμμετοχής αυτής ανάπηροι και δ) εδιώχθησαν λόγω της αντίθεσής τους προς το δικτατορικό καθεστώς της περιόδου 21-04-1967 έως 24-07-1974 και κατέστησαν ανάπηροι εξ αυτής της αιτίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, οι οποίοι δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά προγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών.

 

Το ύψος της καταβαλλόμενης εισφοράς, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης του ποσού εξαγοράς καθορίζονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών.

 

Όσοι από τις παραπάνω κατηγορίες έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής από το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και σε περίπτωση θανάτου οι δικαιοδόχοι αυτών, δικαιούνται συντάξεως από τον Ειδικό Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών, εφόσον αναγνωρίσουν και εξαγοράσουν τον απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο.

 

Ο τρόπος εξαγοράς, καθώς και το ύψος της καταβαλλόμενης εισφοράς θα είναι ίδιος με τον προβλεπόμενο για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους της ίδιας κατηγορίας.

 

Η καταβαλλόμενη από τον Ειδικό Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών σύνταξη είναι ίση με την αντίστοιχη των λοιπών ασφαλισμένων του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις και δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες.

 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

 

2. α. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1041/1979 (ΦΕΚ 292/Α/1979), όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμογή, στα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων και λοιπά επικουρικά Ταμεία, οι ασφαλισμένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή δεν συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, αλλά διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές.

 

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 59 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1041/1979, όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμογή στα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων και λοιπά επικουρικά Ταμεία ως και στα Ταμεία εφάπαξ παροχών, οι ασφαλισμένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή δεν συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, αλλά διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές.

 

Ρυθμίσεις που αντίκεινται στη διάταξη της παραγράφου αυτής καταργούνται από την ισχύ του παρόντος άρθρου.

 

3. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961) δεν έχει εφαρμογή για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους συνταξιούχους του Ταμείου, των οποίων η σύνταξη ανεστάλη λόγω συνταξιοδοτήσεώς τους από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ισχύ του παρόντος άρθρου.

 

4.α. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του από [ΒΔ] 03-04-1937 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Α/1937) δεν εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους του Ταμείου δικηγόρους, οι οποίοι πριν την εγγραφή τους στο Ταμείο είχαν χρόνο ασφάλισης σε άλλο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.

 

β. Όσοι ήδη έχουν κάνει χρήση της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του από [ΒΔ] 03-04-1937 βασιλικού διατάγματος και δεν έχουν ολοκληρώσει την εξαγορά μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν προαιρετικά εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή τη διακοπή της.

 

5. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 819/1978 (ΦΕΚ 175/Α/1978) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ποσοστού 3% επί των πάσης φύσεως και μορφής αποδοχών τους.

 

Η εισφορά αυτή προσαυξάνεται λόγω βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων κατά ποσοστό 1,25% και διαμορφώνεται συνολικά σε ποσοστό 4,25%.

 

β) Μηνιαία εργοδοτική εισφορά ποσοστού 3% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, επί των ιδίων αποδοχών που υπολογίζονται για την εισφορά των ασφαλισμένων. Η εισφορά αυτή προσαυξάνεται λόγω βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων κατά ποσοστό 0,75% και διαμορφώνεται συνολικά σε ποσοστό 3,75%.}

 

6. Ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Φυματικού Προσωπικού, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο του, καταργείται από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 29 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988).

 

Το παρεχόμενο βοήθημα συνεχίζει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αρμοδιότητας Υπουργείου Συγκοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργούμενου Λογαριασμού.

 

Το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αρμοδιότητας Υπουργείου Συγκοινωνιών υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα γενικά τα ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Λογαριασμού ως καθολικός διάδοχος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.