Νόμος 2556/97 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Εφάπαξ παροχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του πρώην Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της πρώην Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), που υπάγονταν στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975), καθώς και του πρώην Εθνικού Θεάτρου, που υπάγονταν στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1007/1979 (ΦΕΚ 282/Α/1979), μέχρι τη μετατροπή των παραπάνω οργανισμών σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με το νόμο [Ν] 2273/1994 εξακολουθούν, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος, να υπάγονται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στο ίδιο καθεστώς και μετά τη μεταφορά τους ή τη μετάταξή τους σε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό.

 

Οι σχετικές εισφορές παρακρατούνται από τους εκκαθαριστές των αποδοχών των υπηρεσιών στις οποίες γίνεται η μεταφορά ή μετάταξη των εν λόγω υπαλλήλων και αποδίδονται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον ίδιο σκοπό θα αποτελέσουν και οι μετά τη μετατροπή των εν λόγω οργανισμών παρακρατηθείσες εισφορές, καθώς και τα τυχόν πλεονάσματα των οικείων λογαριασμών του νόμου [Ν] 103/1975 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1007/1979.

 

Οι εν λόγω υπάλληλοι, κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, λαμβάνουν το προβλεπόμενο βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 103/1975 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1007/1979, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή εισφορών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί επιστροφής εισφορών διατάξεις από τους κωδικούς αριθμούς εξόδου μισθοδοσίας του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, θα καθοριστεί κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο καταβολής των παραπάνω παροχών.

 

Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσους από το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο προσωπικό του πρώην Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της πρώην Εθνικής Λυρικής Σκηνής είχαν μονιμοποιηθεί, είχαν επιλέξει βάσει του νόμου [Ν] 1583/1985 (ΦΕΚ 222/Α/1985) το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν ως συμβασιούχοι και με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 2335/1995 υπήχθησαν στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975.

 

Ομοίως, οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τα μέλη της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τα οποία μετά την ισχύ του νόμου [Ν] 2273/1994 επέλεξαν την παραμονή τους στο ειδικό καθεστώς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι αποχωρήσαντες ήδη υπάλληλοι των παραπάνω κατηγοριών λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ εξόδου, τον οποίο βαρύνει ο βασικός τους μισθός.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 2273/1994.

 

2. Ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος του νόμου [Ν] 103/1975 των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, για το χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους και μέχρι τις 31-12-1985, θα γίνει με το νομικό καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975 που ισχύει κατά το χρόνο εξόδου τους, με βάση τις αποδοχές του μήνα της οριστικής αποχώρησής τους από την υπηρεσία.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.

 

3. Οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Προσωπικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 04-04-1984 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, που δεν υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους εντός της προβλεπόμενης από το νόμο 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) προθεσμίας, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε 1 έτος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Οι αιτήσεις των ασφαλισμένων της ίδιας κατηγορίας, που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θεωρούνται ότι νομίμως υποβλήθηκαν.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 13 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002).

 

4. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, από την πρώτη του επομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος μηνός και εφεξής, υπάγονται στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ταμείο Πρόνοιας ξενοδόχων συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 103/1975.

 

Στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 103/1975, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, με τον τίτλο Καταβολές για εφάπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου μονίμων υπαλλήλων από την υπηρεσία, στον οποίο μεταφέρονται οι εισφορές των ασφαλισμένων υπαλλήλων που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων και με επιτόκιο ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας κατά το χρόνο της μεταφοράς.

 

5. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 197/1996 (ΦΕΚ 153/Α/1996) αρχίζει από 01-01-1995.

 

6. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2079/1992 (ΦΕΚ 142/Α/1992), για την υποβολή σχετικής αίτησης για τη συμμετοχή στη διανομή του ποσού του καταργούμενου κλάδου πρόνοιας του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (ΤΑΤ και ΜΓΤ), παρατείνεται για μία διετία από τη λήξη της.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2079/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το ως άνω προς διανομή ποσό προσαυξάνεται με τους τόκους που αναλογούν σε αυτό από 1.7.1996 μέχρι και την ημέρα έκδοσης της κάθε απόφασης διανομής και με επιτόκιο ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της κάθε απόφασης.}

 

8. Αξιώσεις κατά του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, που αφορούν την καταβολή διαφορών εφάπαξ βοηθημάτων από 01-01-1967 έως 31-12-1984 και αξιώσεις από τόκους επί ήθη χορηγηθέντων εφάπαξ βοηθημάτων από 01-01-1967 έως 14-05-1992 παραγράφονται, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

 

Εκκρεμείς δίκες σε οποιονδήποτε βαθμό και στάδιο που αφορούν το παραπάνω θέμα καταργούνται και ισχύει η παραπάνω ρύθμιση, τα δε τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από το Ταμείο σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δεν αναζητούνται.

 

9. Στους παθόντες και συνταξιοδοτούμενους από βίαιο συμβάν βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 1977/1991 (ΦΕΚ 185/Α/1991) παρέχεται από τους οικείους φορείς πρόνοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διπλάσιο εφάπαξ βοήθημα με τις ίδιες προϋποθέσεις απονομής, που ισχύουν για την απονομή της κύριας σύνταξής τους. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα είναι ασφαλισμένα σε δύο ή περισσότερους φορείς πρόνοιας, καταβολή του διπλάσιου εφάπαξ βοηθήματος παρέχεται μόνο από το κλαδικό ταμείο πρόνοιας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 22 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 περίπτωση γ' του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) και την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995), καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.