Νόμος 2639/98 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Κοινωνικός έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ), αρμόδιο να γνωμοδοτεί σε θέματα λειτουργίας και δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί στα πλαίσια του ΑΣΕ και συγκροτείται από:

 

α. τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προΐσταται του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, από τον Επιθεωρητή Εργασίας,

 

β. 1 Επιθεωρητή Εργασίας, ο οποίος αναπληρώνεται, επίσης, από Επιθεωρητή Εργασίας,

 

γ. 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, που υποδεικνύεται από αυτή,

 

δ. δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και 1 της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,

 

ε. τρεις (3) εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων και ειδικότερα έναν από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, έναν από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και έναν από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,

 

στ. 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που υποδεικνύεται από την αντίστοιχη συνδικαλιστική οργάνωση.

 

Ο διορισμός των μελών και των αναπληρωτών τους, οι οποίοι για τα υπό στοιχεία γ' έως και στ' μέλη υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφαρμόζονται δε ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 

2. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας είναι:

 

α. Η διατύπωση γνώμης σχετικά με τον προγραμματισμό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του.

 

β. Η διατύπωση γνώμης επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

γ. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων από αυτό υπηρεσιών.

 

Στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας συμμετέχουν ως εισηγητές οι προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά περίπτωση άλλοι εισηγητές από τους συμμετέχοντες φορείς.

 

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων, καθώς και ειδικοί επιστήμονες.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται τα θέματα των συνεδριάσεων, της λήψης αποφάσεων, της γραμματειακής υποστήριξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.

 

3. Σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΠΕΚΕΕΕ), η οποία είναι γνωμοδοτικό όργανο για τη λειτουργία και δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια και συγκροτείται από:

 

α. το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος από το νόμιμο αναπληρωτή του,

 

β. τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην έδρα της Περιφέρειας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

 

γ. 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος στην Περιφέρεια ή τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από αυτή,

 

δ. 1 εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου της έδρας της Περιφέρειας ή τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται με απόφαση της διοίκησής του,

 

ε. 1 εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής εργοδοτικής οργάνωσης από τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο, της έδρας της Περιφέρειας ή τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται με απόφαση της διοίκησής της.

 

Εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα Κοινωνικοί ή Τεχνικοί ή Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας ή εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων.

 

Ο διορισμός των μελών γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 

4. Αρμοδιότητα της Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας είναι:

 

α. η διατύπωση γνώμης σχετικά με τον προγραμματισμό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια,

 

β. η διατύπωση γνώμης επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια.

 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων και ειδικοί επιστήμονες.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ρυθμίζονται τα θέματα των συνεδριάσεων, της λήψης αποφάσεων, της γραμματειακής υποστήριξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 85 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.