Νόμος 2725/99 - Άρθρο 136

Άρθρο 136: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 52 του παρόντος νόμου, ασκούνται προκειμένου περί σωματείων από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και προκειμένου περί ενώσεων ή ομοσπονδιών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

2. Διατάξεις καταστατικών σωματείων που περιορίζουν τον αριθμό των μελών ή προβλέπουν οικονομικές ή άλλες διακρίσεις τους είναι ανίσχυρες, μετά από την προσαρμογή των καταστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

3. Μετά την έγκρισή του, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του παρόντος, κανονισμού, το τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών και των ενώσεών τους που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί μέχρι την 30-03-1998 κατατάσσεται, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ανάλογα με τα προσόντα του. Στο πιο πάνω προσωπικό δεν περιλαμβάνονται όσοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις ή οι προβλεπόμενες δεν επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας, με κριτήριο το χρόνο υπηρεσίας, προηγουμένων στις κενές θέσεις των αρχαιοτέρων. Οι προσωποπαγείς αυτές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως, μόλις αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο όσοι καταταγούν σε αυτές. Κενούμενη οργανική θέση ομοσπονδίας πληρώνεται κατά προτεραιότητα με κατάταξη υπαλλήλου της που κατέχει προσωποπαγή θέση και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η παράλειψη κατάταξης του προσωπικού μέσα στην οριζόμενη στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου προθεσμία, συνεπάγεται τη διακοπή της επιχορήγησης της ομοσπονδίας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μέχρι τη συμμόρφωσή της.

 

4. Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών και των ενώσεών τους και πλεονάζουν επιτρέπεται, ύστερα από αίτησή τους, να μεταφέρονται σε άλλη ομοσπονδία ή σε αθλητικούς φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχουν νομική μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα στοιχεία των υπαλλήλων του προσωπικού που πλεονάζουν, έχουν καταταγεί σε προσωποπαγείς θέσεις και αιτούνται τη μετάταξη. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη τους πλεονάζοντες υπαλλήλους του προσωπικού και στη συνέχεια καλεί τα διοικητικά συμβούλια των φορέων αυτών να διατυπώσουν τη γνώμη τους, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 15 ημερών. Σε περίπτωση διατύπωσης θετικής γνώμης, η μεταφορά γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αν η γνώμη είναι αρνητική ή αν παρέλθει άπρακτη η ορισθείσα προθεσμία, αποφασίζει για τη μεταφορά ή μη με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός. Το μεταφερόμενο προσωπικό που κατατάσσεται σε κενές θέσεις απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υπέχει όλες τις υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του φορέα υποδοχής στον οποίο μεταφέρεται.

 

5. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 2725/1999, οι πτυχιούχοι ΕΑΣΑ ή Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού χωρίς δίπλωμα ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άθλημα που διδάχθηκαν, με την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του νόμου 2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση αυτών. Για αθλήματα τα οποία τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 77 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης υποχρεωτικά: α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου που δε μπορεί να υπερβεί κατ' ανώτατο όριο τα 250,00 ευρώ, καταβαλλόμενα ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους, δύναται δε να ορίζει ομάδα εργασίας έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

7. Από τη δημοσίευση του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ο χρησιμοποιούμενος τεχνικός και λοιπός εξοπλισμός από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών περιέρχεται στην κυριότητα και τη χρήση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας. Επίσης από την ίδια χρονολογία δικαιώματα και προνόμια του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας από οποιαδήποτε σχέση περιέρχονται αυτοδικαίως στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται η ημερομηνία μεταφοράς του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ, από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών όπου σήμερα λειτουργεί, στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας.

 

8. Δαπάνες για έπαθλα ιπποδρομιών (χρηματικά έπαθλα ιδιοκτητών ιπποπαραγωγών) που έγιναν από 01-05-1988 έως 31-12-1996 από τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, για λογαριασμό της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδος (ΦΕΕ), θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα. Τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται.

 

9. Ειδικά για το άθλημα του ζατρικίου και για το χρονικό διάστημα 5 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αθλητές του ζατρικίου μπορούν να είναι Μέλη αθλητικών σωματείων και να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτών, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας.

 

Επίσης, οι διαιτητές και όσοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο στο ζατρίκιο μπορούν, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, να είναι Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής αθλητικών σωματείων, που καλλιεργούν το ζατρίκιο, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, καθώς και αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες ενώσεις ή στην αθλητική ομοσπονδία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 77 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

10. Ειδικά για τα αθλητικά σωματεία ατόμων με ειδικές ανάγκες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, αρκεί η συμμετοχή στους αγώνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου αυτού τριών (3) τουλάχιστον αθλητών τους σε ατομικό άθλημα και του αριθμού τακτικών αθλητών που απαιτούνται από τους οικείους κανονισμούς για τη συμμετοχή στους αγώνες ομαδικού αθλήματος, πλέον δύο (2) αναπληρωματικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.