Νόμος 2725/99 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Υποτροφίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε Έλληνες μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε Έλληνες σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη επίδοση στις σπουδές τους και στον αθλητισμό, χορηγείται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, υποτροφία διάρκειας ενός (1) έτους, που μπορεί να ανανεώνεται. Η δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού χορηγούνται Υποτροφίες για μετεκπαίδευση η εξειδίκευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε θέματα που προωθούν τις επιλογές του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, ύστερα από επιτυχή δοκιμασία ενώπιον επιτροπής. Οι Υποτροφίες αυτές χορηγούνται μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και πριν από την συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους, με τον όρο ότι ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο ή σε εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση και με την ειδικότητα που θα αποκτήσει, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Η υποχρέωση αυτή αίρεται, αν ο υπότροφος δεν προσληφθεί από το Δημόσιο εντός δύο (2) ετών από την λήξη της μετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης. Αν ο υπότροφος δεν εκπληρώσει τον παραπάνω όρο, το συνολικό ποσό της υποτροφίας που του χορηγήθηκε βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία σε βάρος του, ως δημόσιο έσοδο, εντόκως από τη λήξη της μετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης.

 

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του ΕΣΑΣ, ορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των υποτροφιών των παραγράφων 1 και 2, το ύψος της ετήσιας συνολικής δαπάνης, η διάρκεια των υποτροφιών της παραγράφου 2 και ρυθμίζονται η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής της παραγράφου 2, το είδος και ο τρόπος της δοκιμασίας ενώπιόν της και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

4. Δεν επιτρέπεται χορήγηση υποτροφίας σε πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά, διακόπτεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.