Νόμος 2725/99 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Αμοιβές των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών - Όρια αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάθε είδους αμοιβές των επαγγελματιών και των αμειβομένων αθλητών (σε χρήμα ή σε είδος) καθορίζονται ελεύθερα με το συμβόλαιο, που υπογράφεται μεταξύ αυτών και της αντίστοιχης εταιρίας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών αθλητικού σωματείου. Με το ίδιο ή όμοιο συμβόλαιο καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των ως άνω αμοιβών, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται από τον κανονισμό του άρθρου 87 του παρόντος. Ειδικά οι τυχόν αμοιβές σε είδος αποτιμώνται σε χρήμα, το ποσόν του οποίου αναγράφεται στο συμβόλαιο.

 

2. Το ετήσιο συνολικό ύψος των κάθε είδους αμοιβών του συνόλου των επαγγελματιών ή αμειβομένων αθλητών της κάθε εταιρίας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών καθορίζεται από την εταιρία ή το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εσόδων του προϋπολογισμού της εταιρίας ή του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών. Στο ως άνω συνολικό ύψος των αμοιβών δεν υπολογίζονται οι τυχόν δαπάνες, που καταβάλλονται στο σύλλογο από τον οποίο προέρχεται ο αθλητής.

 

3. Στον ετήσιο προϋπολογισμό της κάθε εταιρίας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών αναγράφεται υπό ίδιο κωδικό αριθμό το ακριβές χρηματικό ποσό, που προκύπτει από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. Εταιρία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών, που υπερβαίνει το ύψος του χρηματικού ποσού της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να καταβάλει στην επαγγελματική ένωση, που ανήκει, πρόστιμο που ορίζεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7.

 

5. Κατ' εξαίρεση εταιρίες των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορούν να υπερβούν το όριο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και μέχρι το ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των εσόδων του προϋπολογισμού, για το έτος συμμετοχής τους στις ως άνω διοργανώσεις. Στην περίπτωση διατήρησης της υπέρβασης σε επόμενα έτη, που δεν συμμετέχει η ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν στην Ένωση πρόστιμο που ορίζεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 για κάθε έτος.

 

6. Απαγορεύεται στις εταιρίες ή στα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών των αθλητικών σωματείων, καθώς και στους μετόχους ή τα Μέλη αυτών ή σε κάθε τρίτο η καταβολή στους αθλητές έκτακτων παροχών (σε χρήμα ή σε είδος) πλέον των, κατά το παρόν άρθρο, ρητά, καθοριζομένων στο συμβόλαιο του αθλητή. Τα χρηματικά ποσά που συμφωνούνται μεταξύ σωματείου που διατηρεί Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία και αθλητή, υπέρ του τελευταίου, κατά την υπογραφή του συμβολαίου καταβάλλονται, εφόσον δεν υπάρχει ευνοϊκότερη γα τον αθλητή ρύθμιση, ως εξής: το ένα τρίτο (1/3) αμέσως με την υπογραφή του συμβολαίου και τα υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3) σε ισόποσες δόσεις κατανεμόμενες στη διάρκεια του συμβολαίου. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους αθλητές διενεργούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές.

 

7. Η παράβαση των ορισμών των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται την επιβολή σε βάρος της υπαίτιας εταιρίας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών προστίμου, το ύψος και η διαδικασία επιβολής του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της οικείας Ένωσης.

 

8. Οποιαδήποτε ιδιαίτερη γραπτή συμφωνία μεταξύ εταιρίας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών και αθλητή η οποία συνάπτεται, πέρα από το συμβόλαιο και αναφέρεται σε θέματα του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη και ουδέν έννομο αποτέλεσμα παράγει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.