Νόμος 2773/99 - Άρθρο 23a

Άρθρο 23Α: Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, οφείλει να λάβει άδεια αποκλειστικότητας της διαχείρισης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών και καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διαφύλαξη του λειτουργικού διαχωρισμού της δραστηριότητας αυτής, σε σχέση με τις λοιπές δραστηριότητες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτελεσματικό τρόπο.

 

2. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αναλαμβάνει, για τα νησιά αυτά, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 22, 22Α και 23.

 

3. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών διενεργείται από τον Διαχειριστή των νησιών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούται να:

 

α) Διασφαλίζει την αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

β) Διασφαλίζει την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα και την οικονομικότητα της παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης.

 

γ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και ιδίως, από διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

 

δ) Συντάσσει για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, προγράμματα ανάπτυξης της παραγωγής τα οποία εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται, για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εκτιμήσεις που αφορούν την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα αντικατάστασης του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα εγκατάστασης νέου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα διασύνδεσης με το Σύστημα ή με το διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο ή με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί.

 

Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη του φορτίου περιλαμβάνουν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα διαχείρισης του φορτίου. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των προγραμμάτων.

 

ε) Συντάσσει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, πλην των Απομονωμένων Μικροδικτύων της παραγράφου 3 του άρθρου 11, καταστάσεις, στις οποίες παραθέτει αποκλειστικά, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τις εκτιμήσεις του σχετικά με το δυναμικό παραγωγής που, ενδεχομένως, θα συνδεθεί με το Δίκτυο, με την ανάγκη διασύνδεσης με το Σύστημα, με άλλο Δίκτυο Διανομής ή Μη Διασυνδεδεμένο Νησί και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν οι εκτιμήσεις αυτές η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των εκτιμήσεων.

 

στ) Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για την εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, την επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέκτασης διανομής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

 

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών για τη έγχυση ενέργειας και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής και τηρεί τους απαραίτητους λογαριασμούς για την αμοιβή των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των πελατών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και τη διαχείριση των πιστώσεων και χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης για τις μονάδες παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία. Η μεθοδολογία υπολογισμού της αμοιβής των μονάδων παραγωγής, καθώς και οι παράμετροι της μεθοδολογίας αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο Κώδικας αυτός καταρτίζεται από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται ειδικότερα:

 

α) Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής. Για τον καθορισμό των κριτηρίων λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη

 

(α)α) Ο προγραμματισμός εγχύσεων και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, για δεδομένη χρονική περίοδο. Τον προγραμματισμό καταρτίζει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατά το αποτέλεσμα της οικονομικής ιεράρχησης των δηλώσεων διαθεσιμότητας για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες παραγωγής, με βάση το μεταβλητό κόστος των μονάδων αυτών.

 

(β)β) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής.

 

(γ)γ) Οι τεχνικοί περιορισμοί του ηλεκτρικού συστήματος των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

β) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους, κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγή ς σύμφωνα με το άρθρο 36.

 

γ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, των πληρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, καθώς και των πληρωμών για τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής. Για τις ανωτέρω πληρωμές δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα τιμή παραγωγής:

 

(α)α) Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται προτεραιότητα κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

(β)β) Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο Δίκτυο με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών αυτού.

 

δ) Η μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέτρησης από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σε δεδομένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής. Η ανωτέρω διευθέτηση γίνεται κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιμή να βασίζεται σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται

 

ε) Η χρονική περίοδος η οποία λαμβάνεται ως βάση από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή του φορτίου, τον υπολογισμό και τη διευθέτηση των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης.

 

στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και η παροχή κινήτρων από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και της κατανομής φορτίου.

 

ζ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 υποπαράγραφο ζ του άρθρου αυτού και οι όροι των αντίστοιχων συμβάσεων.

 

η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

5. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από γνώμη του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω Κώδικα καθορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

6. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες παραγωγής, διανομής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 23Α προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.