Νόμος 2833/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και χωροθέτηση οδικών έργων και αθλητικών εγκαταστάσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της απόφασης Υ1Β/2000/1995 των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 343/Β/1995), καθώς και οι διατάξεις της απόφασης 83840/3591/1986 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1/Δ/1987), δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση του Ιπποδρόμου Μακεδονίας που θα κατασκευαστεί στο Νομό Θεσσαλονίκης.

 

Για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του παραπάνω Ιπποδρόμου, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Υγείας και Πρόνοιας. Για το σκοπό αυτόν, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υποβάλλει σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1650/1986 και της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των παραπάνω σταυλικών εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την έκδοση της οικοδομικής άδειας και της άδειας λειτουργίας τους.

 

2. Επιτρέπεται η μετάταξη εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ ΑΕ), σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς που εποπτεύει ο Υπουργός Πολιτισμού ή ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υφυπουργός, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) έχουν προϋπηρεσία στον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και

β) δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους,

γ) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και

δ) δεν κρίνονται απαραίτητοι από τη Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, για την ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της.

 

Η μετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και για όσους κρίνονται απαραίτητοι από τη Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος για την ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της.

 

Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Πολιτισμού ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, ύστερα από γνώμη της Διοίκησης της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος. Η πρόταση υποβάλλεται, αφού ληφθεί υπόψη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εργαζόμενου και εκτιμηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος σε θέσεις κλάδου ή ειδικότητας της εκπαιδευτικής βαθμίδας του ενδιαφερομένου.

 

Οι μετατάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο ή και σε προσωρινό κλάδο που συνιστώνται με την περί μετατάξεων πράξη και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μετατασσομένων.

 

Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στο οικείο νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα για τις αποδοχές των μετατασσόμενων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997.

 

Οι μετατασσόμενοι επιλέγουν την ασφάλισή τους είτε στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας στην οποία γίνεται η μετάταξη είτε στους φορείς που υπάγονται πριν τη μετάταξή τους υποβαλλομένης προς τούτο σχετικής αιτήσεως.

 

Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Πολιτισμού ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 χωροθετούνται τα παρακάτω οδικά έργα, όπως αναλυτικά αναγράφονται κατωτέρω και εικονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:100.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της ΔΜΕΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εξής:

 

1. Λεωφόρος Μαραθώνος.

2. Σύνδεση του υπάρχοντος οδικού δικτύου με το Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας και Κανό - Καγιάκ.

3. Σύνδεση Ιπποδρόμου και Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας με Εθνική Οδό Σταυρού - Λαυρίου.

4. Σύνδεση Σκοπευτηρίου με Εθνική Οδό Σταυρού - Λαυρίου.

5. Ολυμπιακός δακτύλιος

- Λεωφόρος Κηφισού: Οδικά και υδραυλικά έργα από Τρεις Γέφυρες έως (Παραλία) Ακτή Ποσειδώνος

- Λεωφόρος Ποσειδώνος: Από Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως Άγιο Κοσμά

- Λεωφόροι: Συγγρού - Καλλιρρόης - Βασιλέως Κωνσταντίνου Κηφισίας (έως Σταυρού - Ελευσίνας).

6. Κυκλοφοριακά Έργα περί του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας.

7. Λεωφόρος Κύμης και επέκτασή της μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό.

8. Κυκλοφοριακά έργα εξυπηρέτησης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων:

- Νίκαιας (Άρσης Βαρών)

- Ζεφυρίου (Κέντρο Πάλης)

- Γήπεδο Ολυμπιακού (Ρέντης)

9. Σήραγγα Υμηττού με τα των προσβάσεων της.

10. Νότια επέκταση Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.

11. Σταυρός Ραφήνα (Νέα οδός από Κόμβο Αττικής Οδού έως τη διασταύρωση Λεωφόρου Μαραθώνος προς Ραφήνα).

12. Διαπλάτυνση και αναβάθμιση της Λεωφόρου Αγίας Άννας.

13. Λεωφόρος Σταυρού - Λαυρίου.

14. Αναβάθμιση Λεωφόρου Μεσογείων.

15. Οδικός άξονας Βάρης - Κορωπίου.

 

Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή των οδικών έργων της παραγράφου αυτής.}

 

4. Μετά την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999, προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Στο χώρο του Αεροδρομίου του Ελληνικού καθορίζεται περιοχή υποδοχής ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων Baseball, Softball, Hockey, Badminton (Αντιπτέρισης) και Τοξοβολίας και των αναγκαίων έργων ανάπλασης και υποστήριξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Πολιτισμού οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:5.000 η παραπάνω περιοχή και εγκρίνεται ειδικότερα το σχέδιο γενικής διάταξης των παραπάνω εγκαταστάσεων και τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής. Για την κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου αυτής. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, νοείται αντιστοίχως η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως β' της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000.}

 

5. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 2, 4, 7 και 8 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 και στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου αναφέρεται η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, νοούνται οι εκάστοτε αρμόδιοι για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων φορείς, όπως αυτοί καθορίζονται ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

6. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 η φράση οι διατάξεις της απόφασης Α1Β/8181/1986 του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 57/Β/1986) αντικαθίσταται με τη φράση οι διατάξεις της απόφασης Υ1B/2000/1995 των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.