Νόμος 2843/00 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Φορολογία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εισόδημα που αποκτάται από την εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία καθώς και το εισόδημα που αποκτούν εξ αυτής οι μέτοχοι, είτε από τη μορφή μερισμάτων, είτε υπό τη μορφή διανομών του κεφαλαίου και της υπεραξίας αυτού απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, εισφορά ή κράτηση. Άλλωστε κάθε φορολογική υποχρέωση τούτων εξαντλείται δυνάμει των διατάξεων των νόμων [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) και [Ν] 29/1975, όπως ισχύουν.

 

2. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία απαλλάσσεται αντικειμενικώς των τελών χαρτοσήμου, καθώς επίσης και παντός φόρου, εισφοράς ή δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου επί του κεφαλαίου της.

 

3. Η πράξη σύστασης ή λύσης της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία και η προς αυτήν μεταβίβαση κάθε εισφοράς εις είδος ή η αύξηση κεφαλαίου, οι εκδιδόμενες από αυτήν μετοχές, καθώς και η απόκτηση από αυτήν μετοχών πλοιοκτητριών ή διαχειριστριών εταιρειών απαλλάσσονται παντός εν γένει αμέσου ή εμμέσου φόρου, περιλαμβανομένου ενδεικτικώς του φόρου μεταβίβασης, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και παντός τέλους, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά τρίτων. Ειδικά για το φόρο εισοδήματος επί της υπεραξίας που προκύπτει κατά την εισφορά εις είδος προς την εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία ή κατά τη λύση αυτής, ισχύουν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 3, 25 και 26 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) απαλλαγές. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς οι κληρονόμοι μετοχών της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

4. Οι συναλλαγές επί μετοχών εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία επιβαρύνονται με το φόρο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) σε σχέση με τη φορολόγηση χρηματιστηριακών συναλλαγών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

5. Η προβλεπόμενη από τα άρθρα 29 και 35 του νόμου [Ν] 814/1978 απαλλαγή περιλαμβάνει και τη διανομή καθαρών κερδών ή μερισμάτων μέσω και δεύτερης εταιρίας χαρτοφυλακίου (holding company).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.