Νόμος 2843/00 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Περιορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η αγορά ή πώληση ή εκποίηση ποντοπόρων πλοίων των πλοιοκτητριών εταιρειών στις οποίες η εταιρεία έχει συμμετοχή προς ή από ιδρυτές, μετόχους, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της εταιρείας, συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εκτός εάν προηγουμένως έχει δοθεί η έγκριση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, με απόφαση στην οποία δεν αντιτάσσεται μειοψηφία πλέον του ενός τρίτου (1/3) των μετόχων.

 

2. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ποσοστού πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών που έχουν εκδοθεί υπέρ εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν προέρχονται από Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται για το υπερβάλλον ποσοστό απώλεια του δικαιώματος του μετόχου, όπως και του πρώην μετόχου για το τυχόν υπόλοιπο των μετοχών που κατέχει, εκπροσώπησης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας και λήψης μερίσματος.

 

3. α) Οι αρχικοί μέτοχοι της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία νομικά ή φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι κατέχουν άνω του πέντε τοις εκατό (5%) έκαστος του μετοχικού της κεφαλαίου κατά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεσμεύονται ότι μετά την έναρξη της διαπραγματεύσεως δεν θα διαθέσουν πάνω από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των μετοχών που κατείχαν πριν από την εισαγωγή των μετοχών για διαπραγμάτευση των μετοχών που τυχόν απέκτησαν από τη συμμετοχή τους κατά την πρώτη διάθεση στο επενδυτικό κοινό μετοχών της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, τυχόν δωρεάν μετοχών, όπως και τις προερχόμενες από άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν σε αυτές για χρονικό διάστημα δύο {2) ετών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια από το μέτοχο του δικαιώματος εκπροσώπησης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας και λήψης μερίσματος για το σύνολο των ανωτέρω μετοχών.

 

β) Αν οι μέτοχοι της περίπτωσης α' δεν διαθέτουν αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών της εταιρείας, η απαγόρευση της περίπτωσης α' επεκτείνεται και σε όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό κάτω του πέντε τοις εκατό (5%), ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα ποσοστά και μέχρι τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%).

 

γ) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως, αυτής και ιδίως οι φορείς στους οποίους παραμένουν δεσμευμένες, οι μετοχές, ο τρόπος δεσμεύσεως των μετοχών που οι ανωτέρω μέτοχοι δεν δικαιούνται να διαθέσουν, οι υποχρεώσεις των φορέων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η διάθεση των μετοχών αυτών και οι ειδικές διαδικασίες μεταβίβασής τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου το χρονικό διάστημα απαγόρευσης και να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για τη σταδιακή άρση της απαγόρευσης αυτής. Σε κάθε περίπτωση η άρση της απαγόρευσης δεν μπορεί να επιτραπεί πριν την παρέλευση ενός (1) έτους από την εισαγωγή. Από την απαγόρευση της παραγράφου 3 εξαιρούνται:

 

α) Οι περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας.

 

β) Η μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των μετόχων ή σε στρατηγικό επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο γίνεται με συμφωνία των μετόχων για τους οποίους ισχύει η απαγόρευση της παραγράφου 3 του παρόντος, η οποία ανακοινώνεται προηγουμένως στην εταιρεία και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Για την έγκριση αυτή λαμβάνονται υπόψη η σχέση του μετόχου με τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και η διασπορά των μετοχών.

 

γ) Η μεταβίβαση μετοχών στον Ειδικό Διαπραγματευτή για την εκπλήρωση του έργου του σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

 

δ) Η μεταβίβαση μετοχών λόγω συγχώνευσης ή απορρόφησης της εταιρείας με ή από άλλη εταιρεία.

 

ε) Η μεταβίβαση μετοχών λόγω αγοράς μετοχών της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετοχών της εταιρείας.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος εφαρμόζονται και στις μετοχές που αποκτώνται σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής, για τον εναπομείναντα χρόνο, εφόσον οι νέοι δικαιούχοι απαίτησαν μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πέντε (5%) τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

 

5. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και οι εταιρείες χαρτοφυλακίου που ελέγχει η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία ενεργούν τακτικές ετήσιες αποσβέσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που ισχύουν για αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.